Fornemme resultater af vandplejen i Ryå

gydebanke 2.jpg Udlægning af gydegrus i Klavsholm Å er et af mange tiltag som foreningen arrangerer.

I Brønderslev Lystfiskeriforening arbejder man målrettet på forbedring af ørredbestanden i det store Ryå-system. Til inspiration bringer Sportsfiskeren her en status på det lange seje træk.

Beretning af Jens Andersen, Formand.

Fiskepleje i mere end 80 år
Brønderslev Lystfiskeriforening har siden 1939 foretaget udsætninger af ørreder i Ryå til supplement og forbedring af ørredbestanden i vandløbet.

Det er dog først med udarbejdelse af en mere moderne udsætningsplan i 1967, at udsætningerne af fisk kom ind i en mere systematisk gænge. Det falder også godt i tråd med, at de store oprensninger og dermed ødelæggelser af gydebanker i åen fandt sted på dette tidspunkt, så der var virkelig brug for, at man satte fisk ud til erstatning for de fisk, som åen selv ville have kunnet produceret.

I 1980 begyndte BLF ved målrettet elektrofiskeri efter moderfisk at skaffe udsætningsmateriale fra Ryå's egne ørreder til opfyldelse af udsætningsplanerne. Denne praksis er fortsat frem til i dag, hvor man stadig indfanger både havørred- og bækørredmoderfisk til produktion af udsætningsfiskene til åen.

Det har altid været en tanke, at fisk, som kommer til verden i åens egne gydebanker, nok ville være bedre end udsatte fisk. Da Ryå for en stor dels vedkommende løber på hævet havbund, har der ikke været meget gydegrus til rådighed for åens ørreder, og med opgravninger af de gamle østers- og muslingebanker, som ørrederne også brugte som gydebanker, var der ikke mange gydemuligheder tilbage. Derfor begyndte Brønderslev Lystfiskeriforening i samarbejde med Brønderslev Kommune, og med lodsejernes tilladelse, at lægge gydegrus ud allerede i 1985.

Der er gennem årene blevet lagt grus ud på mange strækninger. Desværre er en del sandet til gennem årene, men nogle kommer dog frem igen, når der har været voldsomme regnskyl. Heldigvis er mange banker stadig intakte, selvom de ind imellem skal have suppleret laget af grydegruset. Der er stadig stort behov for at lægge nye gydebanker ud, så åen kan blive selvforsynende med ørreder og der også fremover kan opretholdes en god ørredbestand i Ryå.

Ryå graf.jpg Tendensen er heldigvis opgadgående når det kommer til gydebanker i Ryå.

 
Systematisk gydebankeoptælling
Siden 2005 har foreningen optalt ørredgydninger på gydebankerne i november-februar for at holde øje med, hvordan ørredbestanden udvikler sig over tid. Nogle år er det forskellige gydebanker, som er populære for ørrederne, meden næste år er det nogle andre.

Det har imidlertid vist sig, at ørredernes gydetidspunkt ikke er konstant fra år til år. Den store gydning kan i nogle år komme sidst i november og ind i december, medens der i andre år er meget gydning i januar og ind i februar. Det har derfor været nødvendigt med ekstra optælling i ugerne ind i det nye år.

Optællingerne af gydninger har over årene vist en god fremgang med større spring opad i årene efter 2011. Med vandrammeplanernes fjernelse af spærringer og udlægning af gydegrus efter 2015 ser det ud til, at ørrederne kan gyde endnu flere steder i åens tilløbsbække.

Som det fremgår af skemaet over optælling af gydninger gennem årene er der sket en stor fremgang i takt med, at ørrederne har fået mulighed for at finde egnede gydesteder, hvor der er blevet lagt grus ud. Det er derfor vigtigt at fortsætte udlægning af gydegrus i flere bække, hvor forholdene egner sig til det samt at vedligeholde de eksisterende.

gydebanke 2.jpg Etablering af gydebanke i Klavsholm Å er blot et af mange tiltag i foreningen.

Indsatserne virker
Virkningen af den naturlige gydning i Ryå-vandsystemet bliver større og større. Med 587 gydninger i 2017 vil det svare til, at der gydes ca. 168 liter rogn. Hver liter rogn giver ca. 7.000 yngel, hvilket bliver til mere end 1,1 mio. stk. yngel. Selvom det er usikkert, hvor stor overlevelsen af disse naturlige fisk er, så betyder det stigende naturlige tillæg af fisk mange gange mere end vores udsætninger, selvom udsætningsplanen for Ryå dokumenterer et fortsat behovet for udsætninger.

Med fjernelse af spærringer og efterfølgende udlægning af gydegrus i henhold til Vandplan 1 og 2 ser det ud til, at ørrederne allerede kort tid efter udlægningen af gydebankerne tager dem i brug. De har således hurtigt haft stor betydning for gydningen, idet de nylig udlagte grusbanker i 2017 stod for mindst 18% af den samlede gydning i Ryå. Derfor har vi i foreningen været glade for vandplanernes restaureringsprojekter, som EU, staten og fisketegnsmidlerne finansierer.

Gennemgang sikrer fri passage
Om efteråret fjerner foreningen ”bæverdæmninger” i de helt små bække, som er opstået ved, at stivstænglede planter og grene har sat sig på tværs og stemmet bækken op. Herved spærres opgangsmulighederne for ørredmoderfiskene, så de ovenfor liggende gydepladser ikke kan nås.

På denne måde hjælper foreningen kommunerne med at forbedre tilstanden i de små vandløb, så man kan komme tættere på at overholde EU´s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand.