Skarverne æder stadig sjælden og truet fiskeart

skarv.jpeg

Endnu en snæbel – en meget sjælden fiskeart – er endt i en skarvmave. Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer til handling.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Der er stadig mange skarver i de danske vandløb og ved flere af de større søer. Det gælder også i Ribe Å, hvor der i sidste uge blev skudt en skarv, der havde ædt en snæbel. Og for et par dage siden skete det så igen. Gert Mikkelsen, der er lodsejer ved Ribe Å og har tilladelse til at regulere skarver, skød en skarv, der havde en snæbel i mavesækken.

Tidligere var der en god bestand i Ribe Å
Snæblen er en af verdens mest sjældne fisk, der i dag kun findes i den danske del af Vadehavet – og primært i Vidåen. Men indtil 2010 var der faktisk en pæn bestand i Ribe Å på op imod 3000 fisk, som dog blot 2 år efter var blevet nedbragt til en brøkdel. Der gives et bud på årsagen i en rapport fra DTU Aqua (1), hvor der står følgende:

”Hvad skyldes så denne kraftige tilbagegang? Det kan vi ikke svare på, men snæblens forsvinden falder tidsmæssigt sammen med den kolde vinter 2009/10, hvor der blev rapporteret om store forekomster af jagende skarv i de større vandløb. I 2010 blev der i alt fanget 92 snæbel i Ribe Å, og af disse havde knapt halvdelen (43) skader, hvoraf en stor del direkte kan henføres til skarv-næb”.

Reel trussel
I Danmarks Sportsfiskerforbund er der stor bekymring for, at situationen er ved at gentage sig.

– I Ribe Å, hvor snæbelbestanden er meget lille, har skarven stor indflydelse på snæblens muligheder for at komme på fode igen. De to døde snæbler, som er fundet i skarvmaverne, er jo sandsynligvis ikke de eneste, som er blevet ædt. Så truslen mod snæblen i Ribe Å er meget reel lige nu, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vidåen er vigtig for artens overlevelse
Der er også set masser af fugle i Vidåen, og det kan være lige så problematisk. Netop her findes sandsynligvis den sidste større bestand af snæbler – måske op til nogle få tusinde voksne fisk. Disse fisk er afgørende for, om snæblen kan overleve som art; ikke bare i Vidåen men i hele verden.

Samarbejde nødvendigt
Danmarks Sportsfiskerforbund har tre forslag, som kan være med til at forbedre muligheden for snæblen.

– Lige nu er der stort behov for at skræmme skarverne væk fra de vandløb, hvor der findes snæbel. På længere sigt bør der arbejdes for at nedbringe antallet af skarver i vandløbene i vintermånederne, og det kan kun ske ved at samarbejde om en fælles forvaltning med de andre lande ved Østersøen, siger Kaare Manniche Ebert.

Udsætning af yngel bør undersøges
Det sidste forslag går ud på at undersøge muligheden for at sikre den skrøbelige snæbelbestand ved hjælp af udsætninger.

– Da den vilde laks var på kanten af udryddelse i de danske vandløb, blev der iværksat et professionelt udsætningsprogram, hvor de vilde fisk blev opfisket, afstrøget og ynglen sat ud i vandløbene. Det bør undersøges, om det på samme måde vil være muligt at opfiske moderfisk i Vidåen og så bruge deres afkom til at genopbygge bestandene i de relevante vandløb, siger Kaare Manniche Ebert.

Han understreger i den forbindelse, at en vigtig forudsætning for succes er, at myndighederne har styr på, om der er andre faktorer, der er med til at begrænse snæblens overlevelse.

(1) Betydningen af prædation på danske ferskvandsbestande – en oversigt med fokus på skarv, DTU Aqua-rapport nr. 283-2014. Jepsen et al.