Miljøstyrelsen vil ændre på velfungerende vandindvindingspraksis

Vandindvinding-dambrug_web.jpg

Miljøstyrelsen foreslår i en ny bestemmelse, at kraftværker og dambrug i perioder med stor vandføring kan indtage mere end 50% af minimumsvandføringen i et vandløb. Det er imod hidtidige faglige anbefalinger og kan få negative konsekvenser for fisk og fauna i vandløbene.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

FAKTA OM VANDINDVINDING

Danske dambrug og vandkraftværker har med den nuværende lovgivning tilladelse til at indvinde maksimalt 50% af et vandløbs gennemsnitlige minimumsvandføring. Det skal sikre en kontinuerlig vandføring i omløbsstryg etableret ifm. eksempelvis dambrug og kraftværker.

En kontinuerlig vandføring i omløbsstryg er afgørende for, at fisk og andre vandlevende dyr kan gennemføre sin vandring både opstrøms og nedstrøms i et vandløb.

Med Miljøstyrelsens ændringsforslag er der risiko for, at omløbsstryg ikke længere vil fungere optimalt og vil have en negativ effekt på bestandene af f.eks. laks, havørreder og lampretter.

Vandføringen i et vandløb er afgørende for fisk og andre vandlevende dyrs vandringsmønstre. Det er derfor bekymrende, når Miljøstyrelsen i visse tilfælde vil tillade en periodevis øget vandindvinding for bl.a. kraftværker og dambrug. Det påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening i et fælles brev med bemærkninger til ændringsforslaget.

– For udenforstående kan ændringen virke tilforladelig. Men Miljøstyrelsens forslag strider mod den nuværende faglige viden på området, og gennemføres den foreslåede ændring, kan det få negative konsekvenser for vores vandrende fiskebestande, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ukendte undersøgelser og henvendelser
Miljøstyrelsen begrunder i et høringsbrev, at ændringerne er blevet fremsat på baggrund af en række henvendelser:

"Miljøstyrelsen har på baggrund af henvendelser vedr. etablering af omløbsstryg ved eksempelvis vandkraftværker undersøgt og overvejet, om der kan gives en mulighed for at fravige kriteriet (red., om en maksimal vandindvinding på maks. 50% af gns. minimumsvandføring)…."

– Miljøstyrelsens begrundelse stiller flere spørgsmål end den giver svar. Hvilke undersøgelser er der tale om? Og hvem har henvendt sig? Det er i sig selv meget bekymrende, at vi ikke får disse oplysninger. Det gør det meget svært at forstå motivet for denne ændring af en bekendtgørelse, der har fungeret i en længere årrække og sikret at naturen og erhvervsinteresser blev tilgodeset ved etablering af omløbspassager ved dambrug og kraftværker, siger Lars Brinch Thygesen.

– Det kunne være samtidig være interessant at få oplyst, hvad disse undersøgelser viser, samt hvem der har foretaget dem. Vi er af den overbevisning, at der ikke er ny viden på området og ændringen er en klar forringelse og helt unødvendig. Og ved hvilke vandløb kan vi i det hele taget forvente, at de faglige anbefalinger skal fraviges, siger Lars Brinch Thygesen.

Arter med international beskyttelse i farezonen
Flere af de arter, som kan blive påvirket af ændringen, er omfattet af international beskyttelse. Det gælder f.eks. laks og lampretter, der er en del af grundlaget for de danske habitatudpegede vandløb; vandløb der dermed er under særlig beskyttelse. Sportsfiskerforbundet følger derfor udviklingen tæt. Den nye ændring til bekendtgørelsen vil med al sandsynlighed blive gældende fra marts 2018.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds og DN’s bemærkninger til ændringsforslaget her.

Læs Miljøstyrelsens høringsbrev vedrørende ændringsforslaget her.