Fri passage i flere vandløb i Fredericia Kommune

IMG_0253 (1).JPG

I løbet af de sidste par år har Fredericia Kommune etableret fri passage for ørreder og andre dyr i fire vandløb. I efteråret var man ude med el-fiskeudstyret for at se, om indsatsen har båret frugt, og om fiskene kan passere de steder, hvor man har fjernet spærringer.

Kristina Mardi fra Fredericia Kommune fortæller:

- Det er bare dejligt at se, at alle nyetablerede stryg er taget i brug. Vi har fundet en fin bestand af ørredyngel i Øsedal Bæk ved Skovbæk Mølle, Gammelby Mølleå samt tilløbet til Gammelby Mølleå ved Follerupvej. Vi var specielt glade for at se flere ældre ørreder og bæklampretter i Spang Å, og der var endda en gydeklar havørred på vej op i Spang Å-systemet!

Man fortsætter med at undersøge flere strækninger i foråret, hvor man undersøger insektlivet.

Her er en oversigt over de enkelte projekter:

Fjernelse af faunaspærring i Tilløb til Gammelby Mølleå
Fredericia Kommune har i 2015 skabt fri passage for vandløbsfaunaen i tilløb til Gammelby Mølleå. Dette er sket ved at fjerne tre spærringer i vandløbet. Et rørlagt forløb i kombination med et niveauspring er erstattet af et længere åbent forløb. To vejunderføringer med fald er erstattet med nye vejunderføringer, der giver mulighed for fri passage. På de nye åbne strækninger af vandløbet er udlagt gydegrus og skjulesten for at give bedre forhold for fisk og smådyr.

Faunapassage i Øsdal Bæk ved Skovbæk Mølle
I 2015 blev der etableret en faunapassage i Øsdal Bæk ved Skovbæk Mølle (Skovmøllen). Der er lavet et omløb med fri faunapassage således, at den eksisterende vandmølle bevares, og vandspejlet i møllesøerne holdes uændret. Vandløbet er adskilt fra møllesøen og ført via eksisterende rørledning forbi møllebygningen. Nedstrøms haveanlægget er vandløbet ført ud i engen i et slynget og terrænnært forløb. Der er åbnet op til en ca. 4 km vandløbsstrækning, der ikke tidligere var tilgængelig for vandrende vandløbsarter.

Faunapassage i Gammelby Mølleå
Restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå blev gennemført i 2014. Et gammelt engstemmeværk (en spærring) blev fjernet for at sikre faunapassage til ca. 5,5 km fint ørredvandløb. Projekternes formål var at skabe forbedrede forhold for vandløbsfaunaen, herunder den prioriterede bæklampret. Der er skabt fri passage for alle typer af vandrende fisk, både stærke og svage svømmere til op- og nedstrøms vandring.

Faunapassage I Gudsø Mølleå
Fredericia Kommune gennemførte i samarbejde med Kolding Kommune i 2014 et vandløbsrestaureringsprojekt for at skabe fri passage for vandrende fisk i Gudsø Mølleå, Gudsø Mølle, ved at adskille åen fra møllesøen og føre vandløbet forbi søen.

Alle projekter var udpeget som vandplanindsatser i vandplanperioden 2009-2015, skriver kommunen.

IMG_0259 (1).JPG
Spang Å, Pjedsted.jpg
ørred spang å.jpg