De unikke bestande af brakvandsgedder og –aborrer udgør et stort potentiale for lystfiskeri. De findes især i farvandet fra Køge Bugt i nord og rundt om Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster, men de findes også i nogle jyske fjorde. Det gælder for alle bestandene, at de ligger langt under tidligere tiders niveau, og det ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at ændre på.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Der er flere mulige årsager til tilbagegangen for brakvandsrovfisk i det østdanske og resten af Danmark:

 • Mangel på velegnede gydeområder i både fersk- og brakvand.
 • Dårlige miljøforhold i opvækstområderne – både de marine og ferske.
 • Dårlige passageforhold mellem de opvækstområderne i havet og gydeområderne i ferskvand.
 • Et intensivt redskabsfiskeri, der dels begrænser de i forvejen skrøbelige bestande, og som desuden hindrer fiskene i at svømme frit mellem ædepladserne og de områder, hvor de gyder.

Erfaringer fra blandt andet Rügen i Tyskland viser, at lystfiskere vil rejse langt og betale meget for at fiske efter store rovfisk i brakvand. Hvor stor værdien af fiskeriet efter brakvandsgedderne er, har DTU Aqua med udgangspunkt i en stor socioøkonomisk undersøgelse og biologiske baggrundsdata givet et bud på. DTU Aqua kom frem til, at 1 kg lystfiskerfanget gedde – hjemtaget såvel som genudsat – har en værdi af 1208 kr.

Bestandenes nuværende situation i det sydøstdanske, hvorfra der især findes viden om brakvandsrovfiskene, er dog langt fra god. Som dokumenteret i rapporten "Tilstanden og udviklingspotentialet hos brakvandsgedder og -aborrer i farvandet omkring Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster” er brakvandsgedderne reduceret markant – måske med helt op imod 87 % – siden først i 1970’erne, og brakvandsaborrerne er sandsynligvis også langt fra tidligere tiders styrke.

Kommunerne i Fishing Zealand, som ligger i hjertet af brakvandsrovfiskenes udbredelsesområde, har forpligtet sig til at arbejde for at genetablere velegnede miljøforhold, som gør det muligt for brakvandsfiskene at genskabe store og sunde bestande. Der er allerede gennemført flere projekter i ferskvand, og kommunerne vil også i de kommende år arbejde seriøst med henblik på at fremme brakvandsrovfiskene.

Den sortmundede kutling

En anden god grund til at fremme bestandene af brakvandsrovfisk i Østdanmark er tilstedeværelsen af den sortmundede kutling, der først blev observeret ud for Bornholm for få år siden. Fisken har spredt sig nærmest eksplosivt, og i Guldborgsund dominerer den sortmundede kutling nu både med hensyn til antal og biomasse.

Ved at øge bestandene af brakvandsgedder og -aborrer kan man muligvis begrænse den invasive kutlings udbredelse og dermed reducere omfanget af de negative konsekvenser, den kan påføre de oprindelige rovdyr-byttedyrsamfund i området.

Danmarks Sportsfiskerforbund har følgende forslag til, hvordan fiskeriet efter brakvandsrovfiskene kan forvaltes på en måde, der gør det muligt for bestandene at reetablere sig på et niveau, hvor der kan dyrkes et interessant og bæredygtigt fiskeri med stang og snøre.


Forslag til ophjælpning af aborrebestandene i brakvand:

 • Der indføres et såkaldt fangstvindue for brakvandsaborren på 24–30 cm, hvor fisk i dette størrelsesinterval må hjemtages.
 • Der indføres en daglig fangstbegrænsning på hjemtagning af max 5 brakvandsaborrer, der skal gælde alle former for rekreativt fiskeri.
 • Der skal indføres fredningstid for brakvandsaborren i både salt- og ferskvand, som skal gælde i perioden 1. marts til 30. april, hvor arten gyder. Der er i dag ikke en fredningstid for aborren i brakvand.
 • Der skal indføres omsætningsforbud for aborre, dog med mulighed for dispensation for erhvervs- og bierhvervsfiskere, der kan dokumentere fangst i en årrække. Den tildelte kvote skal baseres på en faglig vurdering, og fangstvinduet bør som udgangspunkt også gælde her.
 • Det erhvervsmæssige fiskeri udfases over en fem-årig periode.
 • Hvis fangstvinduet på 24-30 cm ikke kan gennemføres, ønsker vi et nyt mindstemål: Mindstemålet i brakvand og i vandløb med indtræk af brakvandsaborrer hæves til 32 cm.

Forslag til ophjælpning af geddebestandene i brakvand:

 • Der indføres et fem-årigt forbud mod at hjemtage brakvandsgedder, fanget i farvandet ud for Sydsjælland og Øerne. Forbuddet skal gælde alle former for fiskeri.
 • Der skal derfor i de nævnte områder indføres et midlertidigt omsætningsforbud uden mulighed for dispensation.
 • I brakvandsgeddernes vigtigste opvækstområder i havet samt trækruter mellem gydepladserne og opvækstområderne skal der i perioden 1. februar til 31. maj være forbud mod brug af nedgarn.
 • Den nuværende fredningsperiode i brakvand fastholdes, og der skal informeres om, at det er etisk forkert at lystfiske målrettet efter gedder i den periode.
 • For at lystfiskeriet efter brakvandsgedderne kan blive udført så skånsomt som muligt, vil vi anbefale, at der laves et notat af DTU Aqua i stil med det, som danner baggrund for forvaltningen af laksefiskeriet i de vestjyske vandløb. Notatet skal blandt andet indeholde information om:
  – Korrekt genudsætning.
  – Brug af de mest skånsomme kroge og rigs.
  – Valg af liner og stænger, som fremmer genudsætning i levedygtig stand.
  – Fredningstider og mindstemål.
Fisk