Her finder du svarene fra de enkelte partier - i rækkefølge fra det største til det mindste parti ved sidste Folketingsvalg.

Vær opmærksom på, at spørgsmålene er stillet på mail uden mulighed for opfølgende spørgsmål.

Vil du vide mere om havbrug og om fremtidens fiskeopdræt? Så bliv klogere i Sportsfiskeren Indblik #1 nederst på denne side eller via linket her.

*Hverken Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne eller Stram Kurs har svaret på de tilsendte spørgsmål inden deadline.

A-cirkel_rgb.jpg

Socialdemokratiet

Ved Christian Rabjerg Madsen (MF), miljøordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Socialdemokratiet vil udarbejde en ny strategi for en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor, når den igangværende kulegravning af havbrugene er gennemført. Strategien skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opdrætte endnu flere fisk på en bæredygtig måde. Her ser Socialdemokratiet et stort potentiale i produktionen på land i de mest moderne og miljøvenlige dambrug med både salt- og ferskvand.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi vil have en ny strategi, der sikrer, at produktionen af fisk bliver endnu mere bæredygtig. Vi mener ikke, at der for nuværende er et råderum til at udvide havbrugsproduktionen. Derfor vil det være naturligt, at en ny strategi i højere grad fokuserer på at udvikle og udbygge produktionen af fisk i recirkulerede anlæg.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Socialdemokratiet er bekymrede for kvælstofudledningen i Danmark. De seneste tal har vist, at kvælstofudledningen til det danske vandmiljø ikke falder som forudsat i regeringens landbrugspakke. Samtidig har flere sager vist, at der ikke er tilstrækkelig styr på havbrugssektoren. Der har været tilfælde, hvor havbrug har udledt langt mere kvælstof end tilladt, og dermed ikke overholdt deres miljøgodkendelse. Der har været tilfælde, hvor havbrug ikke har haft styr på deres tilladelser til opdræt af specifikke arter. Der har heller ikke været tilstrækkelig styr på havbrugenes placeringstilladelser. Endelig tyder meget på, at tilsynet heller ikke er tilstrækkeligt.

Derfor kan Socialdemokratiet på nuværende tidspunkt ikke bakke op om, at havbrugssektoren i Danmark udvides gennem kompensationsopdræt. Vi har fra start gjort det klart, at vi ikke ønsker, at miljøet bærer for stor en risiko i forbindelse med udvidelse af havbrugssektoren. Vi vil i stedet lave en ny strategi for en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.

V_ikon_RGB.jpg

Venstre

Ved Erling Bonnesen (MF), miljøordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Akvakulturproduktion skal foregå, så det ikke skader miljøet. Der skal være tryghed omkring miljøet og de lokale forhold. For at være helt sikker foretages der nu en række nærmere undersøgelser, og når de foreligger, kan der tages stilling til fremtidige rammer for området. Akvakulturproduktion, såvel til havs som på land, kan bidrage til vækst, beskæftigelse og eksport. Det skal dokumenteres, at det ikke skader miljøet.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Som nævnt undersøges området nærmere og meget nøje. Når resultatet af disse undersøgelser foreligger, kan der ses på det. Produktion såvel til havs som på land skal foregå, så det ikke skader miljøet.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Kontrollen skal naturligvis altid tilpasses og indrettes, så der kontrolleres relevant til sikring af, at produktionen foregår trygt og uden at skade miljøet.

Logo markør RGB.jpg

Enhedslisten

Ved Øjvind Vilsholm (MF), natur- og miljøordfører og Søren Egge Rasmussen (MF), klima- og fødevareordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Havbrug er en dybt forældet, forurenende produktionsform. Enhedslisten vil indføre forbud mod etablering af nye havbrug og forbyde eksisterende havbrug fra 2020. Enhedslisten ser positivt på landbaserede anlæg, men kun hvis vi kan være sikre på, at miljøet og dyrevelfærden kan sikres tilstrækkeligt.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Som nævnt i spørgsmål 1, vil Enhedslisten forbyde havbrug. Vi stiller os positivt med hensyn til landbaserede anlæg, men altså kun hvis miljø og dyrevelfærden kan sikres tilstrækkeligt.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Skandale på skandale har vist, at der langt fra har været tilstrækkeligt tilsyn og kontrol med havbrug. Enhedslisten mener, at kontrol og tilsyn bør overgå til staten, da det kræver specielle kompetencer, der ikke altid er til stede i kommunerne.

LAicon_blaa_RGB.png

Liberal Alliance

Ved Carsten Bach (MF), miljø- og klimaordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Fisk er sundt og en klimavenlig kilde til protein, derfor er efterspørgslen på fisk også stor. Men de vilde fiskebestande er under pres af overfiskeri, pressede levesteder, klimaforandringer og forurening. Derfor giver det rigtig god mening at øge produktionen af opdrættet fisk i alle driftsformer - ferskvand såvel som saltvand, landbaseret såvel som på åbent hav. I Liberal Alliance går vi ind for teknologineutralitet og vil ikke politisk udpege fremtidens ”vinder-teknologi” eller driftsform.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Det vil selvfølgelig altid være et mål, at animalsk produktion ikke påvirker omgivelserne. Det kræver imidlertid, at den rette teknologi er til stede og ikke er for dyr, så den nedsætter konkurrenceevnen. I Liberal Alliance vil vi ikke udpege fremtidens ”vinder-teknologi” eller driftsform. Produktionen skal selvfølgelig overholde gældende regler og påvirke omgivelserne mindst muligt. Derfor giver det også bedst mening, at en øget akvakulturproduktion placeres langt fra vores mest sårbare kystområder.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Der er ingen tvivl om, at mange kommuners tilsyn med akvakulturerhvervet har været mangelfuld og utilstrækkelig, derfor har regeringen igangsat en evaluering om tilsynet og reguleringen. Vi må afvente evalueringen, før vi kan komme med et kvalificeret bud på evt. ændringer.

aalogo_groencirkel.png (1)

Alternativet

Ved Christian Poll (MF), miljø- og naturordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Akvakulturen i ferske vande har udviklet sig meget fra at være stærkt forurenende til at have rensningsanlæg integreret i produktionen og en række andre forbedringer. Denne udvikling er ikke mulig i havbrug. Derfor ønsker vi alle havbrug på land over tid som saltvandsdambrug med høje emissionskrav. Vi ønsker også bedre dyrevelfærd. Branchen bør øge dyrevelfærden og udvikle økologiske produktionsmetoder.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi ønsker at alle havbrug ender på land for at sikre en forsvarlig spildevandsrensning. Alternativt kan man muligvis udvikle løsninger til havs, der forurener langt mindre fx ved at indkapsle i lukkede tanke til havs, men jeg kender ikke til, hvilke teknologiske udviklingsspor, der er i gang. Det væsentlige er, at udledningen til miljøet af næringsstoffer, organisk materiale samt medicin og hjælpestoffer skal nedbringes voldsomt.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Vi har ikke udviklet politiske forslag på så konkret et niveau indenfor administration og håndhævelse af reglerne. Der bør være jævnlig uanmeldt kontrolbesøg med havbrug og dambrug, og gerne en differentieret kontrol, som intensiveres ved overtrædelser samt medfører mindre kontrol, hvis man aldrig finder overtrædelser hos et brug.

radikale.png

Radikale Venstre

Ved Andreas Steenberg (MF), landdistriktsordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

For radikale er vandmiljøet og biodiversitet altid topprioritet. Hvis man laver meget akvakultur, så kan man ikke også øge gødskningen fra landbruget. Med mindre man laver kompenserende tiltag. Vi er ikke imod dambrug hverken på land eller til havs, men det skal hænge sammen miljømæssigt. Og det er vigtigt, at naturlig forekomst af fisk ikke lider skade (red., samlet besvarelse på alle tre spørgsmål).

SF_logo.jpg

Socialistisk Folkeparti

Ved Trine Torp (MF), miljø- og fiskeriordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Vi mener, at akvakulturproduktion til havs skal afvikles, og at vi i stedet skal udvikle landbaserede anlæg. Landbaserede saltvandsanlæg er langt mere bæredygtigt end havbrug. Havbrug har en negativ effekt på havbunden og spreder derudover kvælstof, fosfor, medicin og hjælpestoffer til det omliggende marine miljø. Havbrug medfører desuden en mulig risiko for interaktion mellem undslupne fisk og vilde fiskebestande samt eventuel sygdomsspredning. Ferskvandsbrug skal på samme måde producere i lukkede systemer.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi vil i SF totalt afvikle fiskeopdræt i åbne bure i det danske hav og i stedet prioritere og udvikle landbaserede anlæg.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Det seneste par år har tydeligt vist, at kommuner med havbrug ikke har magtet opgaven. Det kan være, at det skyldes manglende politisk prioritering i kommunen. I SF mener vi, at der er behov for at finde en erstatning for det amtslige tilsyn - SF vil udvide tilsynet med kommunernes håndhævelse af kommunale afgørelser og afgørelser fra ankeinstanserne vedrørende natur og biodiversitet. Det skal svare til, hvad der allerede gælder for miljøbeskyttelsesloven. I regeringens nylige udkast til havstrategien for 2020 til 2026 er havbrug slet ikke nævnt. Det mener vi i SF er helt væk, da havstrategiens egen basisanalyse klart viser, at det danske havmiljø har det meget skidt. Så skidt at målsætningen fra EU’s havstrategidirektiv om god miljøtilstand i 2020 ikke vil blive opfyldt for et eneste dansk havområde.

Logo_High_Centreret_RacingGreen_RGB.PNG

Det Konservative Folkeparti

Ved Mette Abildgaard (MF), miljø- og klimaordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Vi indgik i 2015 i en aftale om en vækstplan for dansk akvakultur - som bl.a. har det formål at skabe vækst i havbrugssektoren. Danmark har et stort potentiale og en lang tradition for akvakulturproduktion. På verdensplan er akvakultur et betydeligt vækstområde, og Danmark har alle forudsætninger for at være med på den del af markedet. Vi ønsker at forsætte udviklingen med de principper, som vi byggede vækstplanen på. Det vil sige, at udviklingen går mod moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige anlæg i dambrugssektoren, samt bidrage til, at vi udnytter de store potentialer, der ligger i udvidelse af havbrugssektoren.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi arbejder på at fremme produktion af saltvandsfisk både på land og kyst- og havområder. Det vigtigste for os er, at det er tale om miljøvenlige anlæg – og vi gør det på en ressourceeffektiv måde, hvor vi samtidig ikke tolererer ulovlig produktion.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Vi skal ikke acceptere ulovlig produktion. Derfor bekymrer det selvfølgelig også os, at Danmarks Sportsfiskerforbund har påvist tilfælde af ulovlig udsætning af importerede arter i dambrug. Nu skal vi have kulegravet området, som ministeriet er gået i gang med – og set reglerne efter i sømme. Derfra må vi kigge på, hvordan vi kan kontrollere området mere effektivt.

nyeborgerlige.png

Nye Borgerlige

Ved Klaus Kroll, opstillet i Fyns Storkreds

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Dansk akvabaseret fødevareproduktion skal udvikles på et faktuelt og fagligt grundlag i respekt for miljøet. Både salt- og ferskvandskulturer er sårbare, og en kraftig stigning i både land- og havbaserede anlæg skal ske på en måde, så miljøet kan bære produktionen. Store fiskefarme i udlandet er en kilde til inspiration, i hvordan vi ikke skal gøre.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Lukkede produktionsanlæg på land, hvor cirkulering og påvirkning af det omkringliggende miljø kan kontrolleres skal prioriteres. En udvidelse af havanlæg på et bæredygtigt grundlag kan også overvejes. Udvidelse af havanlæg skal ske med fokus lagt på en nedbringelse af påvirkningen af nærmiljøet indenfor næringsstoffer og medicinrester.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Der bør bruges flere midler på at udvikle teknikker, der kan nedbringe miljøpåvirkningen af brugene. Gennem en målrettet indsats for at finde mere skånsomme metoder, kan der givetvis produceres mere samtidig med, at anlæggene giver en mindre påvirkning. Udvidelser skal ske under brug af den seneste teknologi.

klaus_riskjaer_pedersen.jpg (1)

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Ved Mogens Birkelund, klima- og energiordfører

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Forbruget af spisefisk er stigende i Danmark og i resten af verden. Alt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. Samtidigt er fiskebestandene i flere havområder under voldsomt pres på grund af forurening, ødelæggelse af gyde- og opvækstområder og overfiskeri. I KRP anser vi derfor akvakulturproduktion som en vigtig faktor i at sikre, at fisk fortsat kan være en vigtig del af kosten i Danmark og resten af verden. Akvakultur, særligt de åbne saltvandsbaserede, er dog, ligesom anden fødevareproduktion, samtidigt forbundet med en række udfordringer.

• Udledning af kvælstof og medicinrester.

• Udslip af fisk fra produktionsanlæg og deraf følgende problemer for vildfisk.

• Massive mængder havlus i og omkring de åbne havbrug, der kan skade særligt udtræk af laksesmolt.

• Foder baseret på vildfisk, hvor der går op til 5 kg. Fangede vildfisk til produktion af 1 kg laks, sætter vildfiskebestandene under pres.

KRP har derfor en vision om, at dansk akvakultur i fremtiden skal være landbaseret i recirkulerede anlæg. Der skal samtidigt forskes i foder til de opdrættede fisk, så fodret i fremtiden kan baseres mere på planter.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

KRP vil prioritere, at væksten sker i de landbaserede recirkulerede anlæg. På sigt skal den havbaserede produktion flyttes til landbaserede recirkulerede anlæg. Omstillingen skal ske frivilligt via støtte til omlægning.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Afsløringerne gennem de seneste år har jo desværre vist, at tilsyn og kontrollen har været mangelfuld. Den skal selvfølgeligt strammes op, således at den sikrer, at der ikke produceres flere fisk end den gældende miljøtilladelse tilsiger.

Vil du vide mere om havbrug og om fremtidens fiskeopdræt? Så bliv klogere i Sportsfiskeren Indblik #1 lige herunder:

Fisk