Ny Plan for fiskepleje: Fin ørredbestand i Binderup Å, men plads til forbedringer

Binderup3 Binderup Å snor sig smukt gennem det himmerlandske landskab på vej nordpå til Limfjorden.

I 2022 blev der lavet bestandsundersøgelser i Binderup Å, og nu er den nye Plan for fiskepleje udgivet. Her fremgår det, at vandløbet har fin ørredbestand, og tætheden er tilmed øget siden sidste undersøgelse i 2012, men den lokale forening peger på forhold, som kan forbedres.

Binderup Å har sit udspring i området omkring Suldrup i Himmerland. Herfra løbet åen nordpå og har sit udløb i Limfjorden lidt øst for Nibe.

Den første tredjedel af åen er overvejende reguleret, mens de sidste to tredjedele er næsten uregulerede. Åen er grundvandsfødt og har et stort fald efter danske forhold. Det blev tidligere udnyttet ved syv vandmøller langs åen, men i dag er der skabt passage ved de fleste.

Ørredkortet
På Ørredkortet fra DTU Aqua kan du klikke dig ind på detaljerede oplysninger om alle de stationer, der er blevet undersøgt. Du finder kortet her.

 

 

Den nye Plan for fiskepleje for Binderup Å finder du her.

Ørreder ved næste alle stationer
Ved bestandsundersøgelsen blev i alt 35 stationer undersøgt. Der blev lavet elbefiskninger på 25 stationer, mens resten blot blev besigtiget.

Ved 92 % af de undersøgte stationer blev der fundet ½-års ørreder. Der er lidt flere end ved den foregående undersøgelse i 2012. På 72 % af stationerne blev der fundet ældre ørreder, hvilket er helt på niveau med 2012.

Høj tæthed
For hele åsystemet blev der fundet en tæthed af ½-års ørreder på 111 stk. pr. 100 m2. Ved undersøgelsen i 2012 blev der fundet 97 stk. pr. 100 m2. Sammenlignet med andre vandløb i samme størrelse er det en høj tæthed.

For ældre ørreder var der en stigning fra 10 stk. i 2012 til 14 stk. pr. 100 m2 i 2022.

Den samlede smoltproduktion fra Binderup Å er vurderet til 13.360 stk., hvilket er næsten det samme som for eksempel Karup Å.

Binderup Å betragtes som selvreproducerende, og der skal ikke udsættes ørrederne hverken oppe i vandløbet eller ved mundingen.

Binderup1 Spærringen ved Binderup Mølle Dambrug er med i de nye vandplaner.

Mangler sidste større spærring
Siden sidste undersøgelse i 2012 er der skabt fri passage ved Gelstrup Dambrug i 2018 og Klæstrup Mølle i 2020, så nu mangler der blot en løsning ved Binderup Mølle Dambrug, der ligger få kilometer inden udløbet i Limfjorden. Det er der udsigt til, da en passageløsning er en del af de nye vandområdeplaner.

Helt oppe i åsystemet er der også en spærring ved Hjedsbæk Mølle samt nogle mindre rørlægninger.

Fysiske forbedringer
Den nye Plan for fiskepleje peger på, at de fysiske forhold på 10 stationer kan forbedres ved udlægning skjulesten og gydemateriale.

Der er konstateret sandvandring på den nederste tredjedel af hovedløbet og i enkelte af tilløbene. Der er desuden fundet kraftig tilgroning i dele af de øvre forgreninger.

Binderup2
Åen snor sig gennem engen på det sidste stykke ud mod Limfjorden.

Både glæde og bekymring hos lokalforening
– Det er med lidt blandede følelser, vi har læst den nye plan, siger Uffe Westerberg, der er formand for Lystfiskeriforeningen Binderup Aa.

– Vi er selvfølgelig glade for, at der er fremgang i antallet af stationer med yngel i forhold til 2012. Især er det dejligt, at der også er konstateret yngel længst nede i åen. Til gengæld kan vi ikke være tilfredse med, at antallet af yngel er faldet kraftigt på nogle af de bedste stationer. Og så er det frustrerende, at antallet af stationer med ældre ørreder ikke er steget. Heller ikke tætheden af de ældre ørreder er på et acceptabelt niveau, konstaterer han.

Problemer med sandvandring, opstuvning og skarv
Uffe Westerberg finder nogle af forklaringerne i den nye plan for fiskepleje.

– Der er kommet meget mere sandvandring i åen de seneste år, og det hæmmer væksten af den gode grøde og dækker nogle gydebanker. Vi arbejder sammen med kommunerne på at opspore kilderne. Desuden er der en meget lang stuvezone opstrøms Binderup Mølle dambrug og dermed et dårligt vandløbsmiljø. Det vil ændre sig, når opstemningen ved dambruget fjernes i løbet af et par år eller tre, forklarer Uffe Westerberg og fortsætter:

– Den tredje årsag er skarv. Det ved vi fra DTU Aquas mærkningsforsøg i Binderup Å, som har vist, at stort set alle bækørreder over 25 cm forsvinder fra år til år.

Ambitiøse på åens vegne
– Når vi er lidt skuffede, er det fordi, vi er meget ambitiøse på åens vegne. Den er én af en lille håndfuld danske chalk streams og kan blive det bedste vandløb af sin størrelse i Danmark. Det skal den også nok blive, for der kommer til at ske mange forbedringer de kommende år. Det, vi ikke har styr på, er skarverne. De jager jo der, hvor der er mad, og så længe Limfjorden er fisketom, kan man ikke fortænke dem i at fiske i Binderup Å og andre vandløb, slutter Uffe Westerberg.