Ny slyngninger på Karstoft Å og Risbjerg Bæk

Delstrækning 3 Fem strækninger af Risbjerg Bæk er blevet genslynget, og der er lavet i alt 35 nye gydebanker.

Den øvre del af Karstoft Å og flere tilløbsbække er tidligere blevet reguleret, så de naturlige slyngninger forsvandt, men det har Ikast- Brande Kommune nu rådet delvist bod på gennem et vandløbsprojekt, hvor første del bliver afsluttet i denne uge.

Karstoft Å, der er en del af Skjern Å-systemet, løber gennem den sydvestlige del af Ikast- Brande Kommune, og her i efteråret 2022 har kommunen gennemført et større vandløbsprojekt, hvor flere strækninger i dels Karstoft Å og dels tilløbet Risbjerg Bæk er blevet genslynget. Der er desuden udlagt gydegrus og skjulesten samt plantet træer langs vandløbene.

Oversigtbillederisbjerg

Led i vandområdeplanerne
Projekterne ved Karstoft Å er en del af vandområdeplanerne, og der er udpeget to indsatser i denne planperiode. Den ene indsats, som nu er nået i mål, handler om en samlet strækning på 5,2 km af Karstoft Å og Risbjerg Bæk. Den anden indsats skal ske på en 6,9 km strækning af Karstoft Å og Brogård Bæk. Den ventes gennemført i første halvdel af 2023.

 

Krav om indsats
Lenny Stolborg, der er vandløbsmedarbejder ved kommunen, fortæller, at Miljøstyrelsen har stillet krav om en indsats, da den økologiske tilstand på strækningerne var ringe.

– Tilstanden skyldes blandt andet de udretninger af vandløbene, der er sket blandt andet sidst i 1950-erne. Sammenligner man længden af de to indsatsstrækninger med længden på strækningerne, inden de blev rettet ud, ser man, at strækningerne var 40-50% længere før i tiden. Udretningerne har således gjort vandløbene kortere med det resultat, at vandhastigheden øges, hvilket igen har skabt større transport af sand ned gennem vandløbet. Sandet lægger sig imellem stenene på det, som tidligere var fine gydebanker. De dybe høller og stryg er borte, og vandløbene er ikke længere, som Vorherre skabte dem, fortæller Lenny Stolborg.

Delstrækning 1 Karstoft Å er et vigtigt tilløb til Skjern Å. Her er en strækning blevet genslynget.

Genslyngning og udlægning af sten og grus
For at rette op på den dårlige økologiske tilstand har kommunen derfor fået gennemført den første indsats her i efteråret. Der er lavet genslyngning på fem strækninger af Risbjerg Bæk og en strækning af Karstoft Å. På alle delstrækninger er der udlagt gydegrus – i alt 35 nye gydebanker. Der er desuden udlagt skjulesten på og mellem gydebankerne. Endelig er der plantet rødel langs vandløbene.

Forventer gydning allerede i år
Lenny Stolborg regner med, at fiskene allerede nu er i gang med at indfinde sig på de nye gydebanker.

– Baseret på vores erfaringer fra tidligere vandløbsrestaureringer forventer vi, at fisk og insekter indfinder sig på de nye, restaurerede stræk umiddelbart efter gennemførelsen. Fiskene svømmer ind på strækningerne, mens insekterne transporteres med vandet. De nye gydebanker, som blev etableret her i efteråret, vil ganske givet blive taget i brug af laksene allerede nu i december, så der er ny lakseyngel i Karstoft Å til april. Med hensyn til vandplanter vil der gå lidt længere tid, inden de har etableret sig på de restaurerede stræk, fortæller Lenny Stolborg og afslutter:

– Projektet er gennemført med uændrede afvandingsforhold og uden vandstandshævninger. Det er finansieret 100 % af de statslige støtteordninger og på baggrund af frivillige aftaler med de involverede lodsejere.