Landbrug og lokale sportsfiskere efterlyser flere midler til biodiversitet i Kolding Å

Poul Christensen Og Torben Lindholst Web Poul Bøving Christensen, næstformand for Kolding Herreds Landbrugsforening (t.v.) og Torben Lindholst, formand for Kolding Sportsfiskerforening (t.h.) ved Kolding Å, hvor et nyt stryg i åen vil kunne forbedre forholdene for åens fiskebestand.

Kolding Sportsfiskerforening har indgået et samarbejde med det lokale landbrug om at forbedre biodiversiteten i Kolding Å. De efterlyser i fællesskab flere midler til formålet.

Kolding Byråd vedtog den 31. maj 2022 en ambitiøs biodiversitetsplan, men planen er ikke ledsaget af den nødvendige finansiering. Det mener både Kolding Sportsfiskerforening og Kolding Herreds Landbrugsforening, som har fælles interesse i at forbedre forholdene i Kolding Kommunes vandløb. Et budskab, som de to foreninger har delt i en fælles pressemeddelelse.

– Aktuelt er vi (Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) og Kolding Sportsfiskerforening) gået sammen for at undersøge mulighederne for at forbedre biodiversiteten i Kolding Å. Ved en nylig fælles besigtigelsestur langs åen konstaterede vi, at mængden af ”gode” vandplanter gennem de senere år er kraftigt mindsket, og at skjulesteder for fisk og smådyr langs brinker ligeledes er eroderet bort. Vi har en række forslag i støbeskeen, og vi vil i september drøfte disse med Kolding Kommunes vandløbsfolk, fortæller Torben Lindholst, formand for Kolding Sportsfiskerforening.

Poul Bøving Christensen, næstformand for Kolding Herreds Landbrugsforening udtaler:

– Vi oplever, at brinkerne langs åen mange steder er udsat for kraftig erosion, og at bunden på lange stræk består af en sandørken uden naturlig vegetation og bundforhold. Én af årsagerne kan muligvis være omlægning af Kolding Å-systemet tilbage i 2008, hvor vandet fra Vester Nebel Å nu ikke længere løber via Dons-søerne og Harteværket, men ledes tilbage i det oprindelige å-løb.

– Dette betyder, at dele af Kolding Å i dag skal lede betydeligt mere vand, og samtidig ser vi stadigt hyppigere hændelser med ekstremnedbør, hvor engene oversvømmes. Det belaster både åen og muligheden for at opretholde plejen og afgræsningen af engene, oplyser Poul Bøving Christensen, der udover at være næstformand for KHL også er lodsejer ved Kolding Å og har en større kødkvægsbesætning, som afgræsser engene.

Fakta

  • I Kolding Å produceres der i dag ca. 40.000 stk. små havørreder (smolt), der som voksne drager til havs. Beregninger viser, at hver ørred som voksen har en samfundsværdi på op til 1.400 kr., dvs. fiskene udgør en årlig samfundsværdi på ca. 50 mio. kr., som bl.a. er værdien for kommunens borgere i at have et velfungerende vandmiljø med en naturlig fiskebestand.

  • Fangsterne af havørreder i Kolding Å har de seneste 3-4 år udvist et fald, efter at der ellers i en længere periode siden 1991 har været stigende fangster fra ca. 300 stk. i 1991 til ca. 1.000 stk. frem mod 2018. De foreslåede tiltag fra landbruget og sportsfiskerne skal være med til at vende udviklingen igen.

  • Ved at anlægge gydestryg på egnede steder i åen, kan man øge fiskebestanden betragteligt, og strygene kan anlægges uden at stuve vandet til gene for landmændenes markdræn.

  • Vandranunkel er en af de ”gode” vandplanter, som giver skjul og levesteder for åens smådyr. Den stuver ikke vandet ret meget og visner hen om vinteren, når vi har de store vandføringer. For at vandranunkel kan vokse, skal der være en stenet bund, og det er der i dag kun meget få steder i Kolding Å.

Foreslår nyt gydestryg
De to foreninger foreslår konkret at etablere et større gydestryg i Kolding Å med en længde på ca. 80 meter. Kolding Sportsfiskerforening er allerede godt i gang med et mindre test-gydestryg i Åkær Å på ca. 40 meters længde. Foreningen står selv for finansieringen af de ca. 50.000 kr., som projektet ventes at løbe op i. Erfaringerne herfra vil kunne bruges til anlæg af et eller flere større gydestryg i Kolding Å. 

– Vi foreslår også at genetablere vækststeder for vigtige vandplanter som vandranunkel og gå nye veje for at skabe variation i bunden af åen for at sikre skjule- og opvækststeder for fisk og smådyr. Men en genetablering af gode biodiversitetsforhold i Kolding Å er jo ikke gratis. Derfor appellerer vi til Koldings politikere om at følge konkret op på de gode hensigter på Naturtopmødet og i Biodiversitets-planen, siger Torben Lindholst.

De lokale sportsfiskere og KHL har sammen udarbejdet et katalog med forslag til tiltag, som kan være med til at rette op på de dårlige forhold i åen. Forslagene vil blive gennemgået sammen med kommunens vandløbsmedarbejdere ved et planlagt møde i september.