Miljøstyrelsen afviser hjælp til forureningsramt Tuse Å

Forurening Tuse Aa

En strækning på 15 kilometer af Tuse Å-systemet blev i september 2018 ramt af en voldsom forurening, der slog fisk og smådyr ihjel. Nu afviser Miljøstyrelsen, at der skal ske yderligere genopretning af vandløbet. Uholdbart, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Et enormt gylleudslip d. 6. september 2018, hvor 100 tons gylle lækkede og løb ned i Tuse Å-systemet via grøfter og tilløb, medførte at alt liv i Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å var væk på en 15 km lang strækning. Blandt andet omkom 600-700 gydemodne havørreder. Udslippet er den største miljøkatastrofe i Tuse Å’s Ørredsammenslutnings 35-årige historie.

– Det må betegnes som den sorteste dag i TØS’ 35-årige historie. Alt liv – både fisk og vandlevende insekter – er døde af forureningen. I dagene efter gylleudslippet indsamlede vi døde fisk og skabte os et overblik over forureningen. 600-700 store gydemodne havørreder, bækørreder, gedder, aborre, skaller, sudere, karper, ål – alt var slået ihjel, selv den spæde ørredyngel, der skulle have dannet grundlag for de kommende generationer, både i åen og i fjorden. Der lå simpelthen titusinder af døde fisk, fortalte Rune Hylby, formand for TØS, tilbage i 2018 til Sportsfiskeren.dk.

Undersøgelser har siden vist, at gydebestanden af havørreder blev halveret som følge af forureningen, og at der i 2019 var en markant nedgang af halvårsørreder i hele vandløbssystemet – både på de strækninger, der var ramt af forureningen, men også i Kalvemose Å og Regstrup Å, som ikke havde været forurenet.

Siden har Danmarks Sportsfiskerforbund og Tuse Å’s Ørredsammenslutning kæmpet en indædt kamp for sikre erstatning for skaderne og for at få genetableret Tuse Å og tilløb hurtigst muligt, så både bestanden af havørreder og den øvrige vandløbsnatur hurtigt kunne komme sig igen.

Miljøstyrelsen afviser yderligere genopretningstiltag
Forureningssagen ved Tuse Å endte som den første af sin salgs som en såkaldt miljøskadesag – og sagen er derfor af principiel karakter. Og nu har Miljøstyrelsen udsendt deres udkast til en afgørelse, og den vækker langt fra begejstring.

- Afgørelsen går i hovedtræk ud på, at der ikke skal foretages yderligere genopretning af naturen og vandmiljøet i Tuse Å og de berørte tilløb. Miljøstyrelsen mener, at naturen selv vil reetablere sig på sigt – og at de tiltag, der blev taget umiddelbart i forlængelse af forureningen må anses som værende tilstrækkelige, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tilbage i 2018 blev 15 gydebanker og en mindre å-strækning renset for slam. Men det er langt fra nok, ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund og Tuse Å's Ørredsammenslutning.

- Vi mener, at der ifølge Miljøskadeloven er grundlag for at Miljøstyrelsen med sin afgørelse melder et påbud om yderligere kompenserende foranstaltninger, for ellers giver afgørelsen ikke mening. Der er på ingen måde kompenseret for midlertidige tab af naturressourcer og udnyttelsesmuligheder i form af fiskeri efter havørreder i Tuse Å samt i Isefjorden, påpeger Lars Brinch Thygesen i et høringssvar til Miljøstyrelsen og fortsætter:

- Miljøstyrelsen virker tilfredse med, at naturen restituerer og uden hjælp selv løser tabet af naturressourcen – det er på ingen måde de forventninger vi havde til miljøskadeloven, da miljøskadedirektivet blev implementeret i dansk lovgivning.

Sunde vandløb har stor værdi
Miljøstyrelsen begrunder blandt andet sin afgørelse med, at prisen for at genetablere Tuse Å og de berørte tilløb er for alt for høj set i forhold til den effekt det vil få. Men det er direkte forkert, ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund og Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

- Værdien af et sundt og velfungerende gydevandløb for havørreder er ifølge DTU Aqua estimeret til i gennemsnit at være 283.000 kr. pr. kilometer vandløb pr. år. Det overstiger langt den pris for de tiltag, der vil kunne få Tuse Å tilbage som et af sjællands bedste vandløb for havørreder. Samtidig har Miljøstyrelsen i sin afgørelse overestimeret prisen for den genetablering af 3 kilometer vandløb, som vi mener bør være et minimum i denne sag, siger Lars Brinch Thygesen.

- Der er som sagt tale om den første miljøskadesag i Danmark og den kan derfor også komme til at skabe præcedens for fremtidige vandløbsforureningssager. Vi frygter med Miljøstyrelsens afgørelse, at miljøskadeloven vil være ubrugelig i lignende sager fremadrettet og dermed mister vi sikkerheden for, at vores vandløb er ordentligt beskyttede, når der sker disse meget store forureninger, siger Lars Brinch Thygesen.

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbund og Tuse Å’s Ørredsammenslutnings hørings-svar her.