Danmarks Sportsfiskerforbund: Grødeskæring i Vorgod Å kræver grundig miljøvurdering

Vorgod Aa Det kan få konsekvenser for både naturen og fiskebestanden, hvis der igen bliver skåret grøde i Vorgod Å. Derfor skal Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune lave en miljømæssig vurdering af grødeskæringen, før den eventuelt kan vedtages og igangsættes. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Vorgod Å i Vestjylland har i 13 år været fri for grødeskæring, men nu ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune med et nyt regulativ igen at skære grøden i åen. Dårlig idé, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der samtidig kræver, at kommunen får udført en grundig vurdering af, hvordan regulativet og dermed grødeskæringen vil påvirke naturen og fiskebestanden i åen.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Vandplanter, insekter og fisk har i 13 år nydt godt af, at der ikke er blevet skåret grøde i det lakseførende vandløb Vorgod Å, der er et af de største tilløb til Skjern Å. Men med et nyt regulativ, en slags regelsæt for vedligeholdelsen af et vandløb, ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune nu at genindføre grødeskæring i Vorgod Å.

- Det er en utrolig dårlig idé, at man igen vil til at skære grøde i Vorgod Å. Vandplanterne er fundamentet for et sundt vandløb, hvor insekter og fisk kan trives. Man risikerer simpelthen at skubbe til den naturlige balance i åen, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Typisk favoriserer man hurtigtvoksende vandplanter, som for eksempel arten enkelt pindsvineknop, når man skærer grøden. På den måde bliver den mere dominerende og udkonkurrerer andre vigtige plantearter i vandløbet, og skaber blot behov for yderligere grødeskæring i åen. Det er som regel starten på en ond cirkel, siger Lars Brinch Thygesen.

Miljøvurdering påkrævet
I et høringssvar til Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune gør Danmarks Sportsfiskerforbund derfor kommunerne opmærksomme på, at man, ved at genoptage grødeskæringen, risikerer at forringe naturen i vandløbet – stik imod de målsætninger, der er fastsat i vandområdeplanerne for Vorgod Å.

- Før regulativet kan blive vedtaget, er det nødvendigt med en grundig vurdering af, hvordan grødeskæringen vil påvirke fisk, insekter og planter – både i og omkring åen. For sker der forringelser for bare én af delene, vil det være imod de forpligtelser kommunen har med hensyn til at fastholde Vorgod Å, som et vandløb i god naturmæssig tilstand, siger Lars Brinch Thygesen.

Hvad er et vandløbsregulativ?

 

Et vandløbsregulativ beskriver de enkelte vandløb, som de er, og den tilstand, som de skal opretholdes i. Regulativet beskriver blandt andet omfanget af grødeskæring og fjernelse af sand, hvornår vedligeholdelse kan udføres, om der må sejles i vandløbet og hvor der er udløb af dræn- og spildevandsledninger.

 

Ved udsendelse af et nyt regulativ, skal der medfølge en redegørelse for vedligeholdelsens påvirkning af vandløbsnaturen.

Danmarks Sportsfiskerforbund henviser i sit høringssvar blandt andet til en række afgørelser i lignende sager fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra foråret 2020, hvor klagenævnet slår fast, at nye regulativer blandt andet skal være underlagt en såkaldt strategisk miljøvurdering.

- Afgørelserne fra foråret 2020 danner præcedens, og kommunerne kan ikke længere komme udenom, at der skal tages meget større hensyn til natur og miljøforhold, når der skal laves nye regulativer for vandløbene. Det fremgår blandt andet af afgørelserne, at afvanding kan blive begrænset, hvis der ikke er gode miljøforhold. Det gælder altså også for det nye regulativ i Vorgod Å, siger Lars Brinch Thygesen, der forventer, at kommunen nu skal genbehandle sagen.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.