Danmarks Sportsfiskerforbund: Spildevandsudledning i Øresund skal revurderes

Øresund Bridge To Copenhagen (1)

Gentofte Kommune og Københavns Kommune havde hver især givet tilladelse til udledning af 130.000 tons og 160.000 tons urenset spildevand i Øresund i forbindelse med byggeri ved Svanemølleholmen i Nordhavn. ”Men spildevandsudledningerne kræver en samlet miljøvurdering”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der glæder sig over, at udledningen foreløbigt er udskudt og mulige alternativer kan undersøges.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

I forbindelse med opførelsen af nybyggeri ved Svanemølleholmen, hen over Hofors kloakledning ”Lynetteledningen”, der håndterer spildevand fra København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, var det i denne uge planlagt, at der skulle ledes i alt 290.000 tons urenset spildevand ud i Øresund via to rørledninger. Spildevandsudledningen er nu udskudt efter massiv kritik af projektet.

- Vi er i Danmarks Sportsfiskerforbund glade for, at den planlagte spildevandsudledning er blevet udskudt, og at tilladelserne til udledningerne dermed er ugyldige og skal behandles på ny, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Øresund er på mange måder et unikt farvand, særligt på grund af det mere end 80 år lange trawlforbud, der har sikret en stor biodiversitet i farvandet. Men selve vandkvaliteten er stadig langt fra optimal og Øresund er i dag belastet af for høje udledninger af næringsstoffer. Derfor er det helt nødvendigt, at der nu foretages en samlet miljøvurdering af udledningen af de 290.000 tons spildevand samtidig med, at det bliver undersøgt, om der findes alternativer løsninger, siger Lars Brinch Thygesen.

Ugennemsigtige udledningstilladelser
Danmarks Sportsfiskerforbund var i første ombæring blevet gjort bekendt med udledningstilladelsen på 130.000 tons fra Gentofte Kommune, hvor forbundet var hørings- og klageberettiget.

- Ud fra sagsfremstillingen vurderede vi, at en udledning på 130.000 tons ville have en begrænset effekt på vandmiljøet. Der ville være tale om en enkeltstående merudledning af kvælstof på 0,35% af den årlige danske udledning til Øresund. Af sagsfremstillingen fremgik det, at der ikke fandtes alternative løsninger og det bekræftede Gentofte Kommune overfor os. Derfor valgte vi ikke at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, siger Lars Brinch Thygesen.

- Men set i lyset af de nye oplysninger om, at det samme byggeprojekt samtidig vil medføre en merudledning på 160.000 urenset spildevand fra Københavns Kommune, og dermed i alt 290.000 tons, mener vi, at der er behov for en samlet miljøvurdering og en undersøgelse af alternative løsninger, siger Lars Brinch Thygesen, der samtidig retter kritik af sagsfremstillingen:

- Miljøretsmæssigt burde tilladelserne krydshenvise til hinanden, så projektets samlede miljøbelastning fremgik af begge de to tilladelser. Det har man ikke gjort, og det har besværliggjort sagsbehandlingen for os. Dertil kommer, at klagefristen har ligget efter selve den planlagte udledningstilladelse. Det er ikke gængs sagsbehandling.

Danmarks Sportsfiskerforbund forventer nu, at begge udledningstilladelser skal genbehandles og vil blive sendt til fornyet høring. Og at klagefristen denne gang ligger før en eventuel tilladelse til udledning.

Øresund plaget af spildevandsudledninger før
Tilbage i 2017 blev Øresund ramt af en lignende udledningssag. Dengang blev der over en fire uger lang periode udledt 290.000 tons urenset spildevand til Øresund i forbindelse med byggeri ved Tuborg Syd-grunden. Udledningen medførte røde badeflag på syv badestrande ud til Øresund.

- Staten og Øresunds-kommunerne må efterhånden spørge sig selv, om man vil acceptere, at byggeprojekter omkring København, skal medføre markante spildevandsudledninger til Øresund med jævne mellemrum. Eller bør man finde en permanent løsning, der sikrer, at man kan håndtere driftstop på eksempelvis Lynetteledningen, siger Lars Brinch Thygesen:

- Med den hastige byudvidelse af København og omegn, må man forvente at flere lignende sager kan dukke op i fremtiden. Det vil derfor være rettidig omhu, at forsøge at finde mere bæredygtige løsninger end udledning af urenset spildevand, slutter han.