Øle Å: Kultur- og naturinteresser brydes ved vandmøllen

Øle2 Opstemningen ved Slusegård Vandmølle er både et problem for de optrækkende gydefisk og for smolten, der søger mod havet om foråret. Foto: Kenneth Jensen.

Ved Slusegård Vandmølle på Bornholm brydes kulturhistoriske interesser med ønsket om at sikre vandrefiskene fri passage ved den gamle vandmølle. Havørrederne kan derfor risikere at springe forgæves ved opstemningen af Øle Å, og en løsning kommer tidligst til næste år.

For knapt et år siden skrev vi her på Sportsfiskeren.dk om problematikken ved Slusegård Vandmølle, hvor en spærring hindrer havørredernes opgang i Øle Å ved lav vandføring. På daværende tidspunkt var der udsigt til, at der kunne opnås de nødvendige tilladelser, så arbejdet kunne udføres i sensommeren 2019.

Forudsætningen for at maskinerne kunne komme i gang var dels, at finansieringen faldt på plads og dels, at Slots- og Kulturstyrelsen skulle give grønt lys, da vandmøllen er omfattet af en fredning.

Håber på løsning i sensommeren 2020
Hos Ole Holm Pedersen, der er medarbejder ved Bornholm Regionskommunes natur- og miljøafdeling, er der fortsat håb om en løsning.

– Det går langsomt fremad, men desværre er der en del myndighedsarbejde endnu, fortæller han til Sportsfiskeren.dk og fortsætter:

– Siden sidst har vi endelig fået godkendelse fra Miljøstyrelsen og tilsagn om penge til projekterne fra Fiskeristyrelsen, og det er rigtig godt. Lige nu handler det om at få tilladelse fra Slots-og Kulturstyrelsen i forhold til fortidsmindebeskyttelsen og bygningsfredningen. Når og hvis vi får den, gælder det tilladelser i forhold til Strandbeskyttelseslinjen og derefter fra Fredningsnævnet i forhold til arealfredningen. Vi skal også have tilladelse fra kommunen i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen og vandløbsloven.

– Det er med andre ord ikke en enkel sag, men jeg har trods alt en forhåbning om, at vi kan komme i jorden sidst på sommeren 2020, slutter Ole Holm Pedersen.

Kun på to ud af fem undersøgte lokaliteter var der gode ørredtætheder. Det tyder på, at vandmøllen er en meget effektiv spærring. Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sportsfiskere ser virkelig frem til den dag, hvor der kommer fri passage i Øle Å.
Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Nomineret i konkurrence om ”Danmarks smukkeste vandmølle”
Slusegård Vandmølle er én af de ca. 30 vandmøller i Danmark, der stadig er funktionsdygtig, og den er netop blevet nomineret i en konkurrence om at blive kåret som Danmarks smukkeste vandmølle.

Konkurrencen er udskrevet af foreningen Historiske Huse, der arbejder for at sikre den kulturhistoriske arv, og foreningen ser manglende vand som følge af vandløbsomlægninger som en trussel mod vandmøllernes bevaring.

Kamp om vandet
"Det er helt afgørende, at vi benytter de muligheder, der ligger i fx EU’s vandrammedirektiv for at gøre undtagelser af hensyn til kulturarven og sikre vandtilførslen til disse steder. Med kåringen af Danmarks Smukkeste Vandmølle håber vi at sætte fokus på alle de enestående steder, vi risikerer at miste, hvis ikke de får tilført vand", skriver Birthe Iuel, der er præsident for Historiske Huse, på foreningens hjemmeside.

Dette synspunkt er ikke uden politisk opbakning, og Bertel Haarder fra Venstre, der er formand for Folketingets Kulturudvalg, bakker op om konkurrencen og hensynet til vandmøllerne.

– Vandmøllerne er vores ældste industriarv og afgørende for forståelsen af vores historie. Der er mange ildsjæle, der arbejder på at passe på de sidste vandmøller i Danmark. Men det er samtidigt helt afgørende, at man ude i kommunerne er opmærksom på at sikre vand til de meget få fungerende møller, som vi er så heldige stadig at have tilbage, udtaler Bertel Haarder til Historiske Huse.

Forbundet: Hovedpart af vandføring skal uden om møllesøen
I vandløbsloven står, at der ved fjernelse af spærringer skal tages hensyn til væsentlige kulturhistoristiske interesser. Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender derfor, at en fremtidig løsning ved Slusegård også kan omfatte hensynet til bevarelsen af vandmøllen, hvis Slots- og Kulturstyrelsen kommer frem til, at vandmøllen er bevaringsværdig. Sportsfiskerforbundet mener dog, at en eventuel fredning ikke indebærer, at der skal løbe fuld vandmængde gennem møllehjulet.

– En god løsning ved Slusegård er meget vigtig for Øle Åens fiskebestand. Den kan kun opnås, hvis hovedparten af åens vandføring løber uden om møllesøen, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ørredbestanden har det skidt
Øle Åens ørredbestand ligger langt under det forventede, og det skyldes de dårlige passageforhold ved Slusegård.

– Øle Å er efter bornholmske forhold et langt vandløb, hvor der oven i købet er en god vandføring i store dele af året. Så det burde være spækket med ørredyngel overalt. Det er bare ikke tilfældet. Kun på to ud af fem undersøgte lokaliteter var der gode ørredtætheder. Det tyder på, at vandmøllen er en meget effektiv spærring. Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sportsfiskere ser virkelig frem til den dag, hvor der kommer fri passage i Øle Å, slutter Kaare Manniche Ebert.