Ny klagesag vundet: Esbjerg Kommune får nej til oprensning af Alslev Å

vandplaner.jpg

Esbjerg Kommune besluttede i 2017 at give dispensation fra naturbeskyttelsesloven og dermed tilladelse til oprensning af 2,5 km af Alslev Å. Danmarks Sportsfiskerforbund påklagede afgørelsen og har nu fået medhold i klagen.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Alslev Å, der er et tilløb til Varde Å, er både beskyttet af naturbeskyttelsesloven, udpeget som et vandløb, der skal opnå god økologisk tilstand i vandområdeplanerne, og samtidig habitat for lampretter, laks og den truede snæbel. Alligevel valgte Esbjerg Kommune i 2017 at give dispensation til oprensning af en 2,5 km lang strækning af åen.

– Dispensationen er først og fremmest i strid med naturbeskyttelsesloven. Derudover skal kommunen som minimum have foretaget en såkaldt habitatkonsekvensvurdering – altså en vurdering af, hvordan opgravningen vil påvirke den sårbare natur i Alslev ådal lige nedstrøms den strækning, man ønsker opgravet. Det har man ikke gjort, så vi er meget tilfredse med, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet os medhold i vores klage, siger Lars Brinch Thygesen.

Opgravningen ville have medført en forringelse af vandløbets tilstand, hvilket også strider med Vandrammedirektivet.

– Tilstanden i Alslev Å er betegnet som ”moderat økologisk tilstand”, men målsætningen ifølge Vandområdeplanerne er ”god økologisk tilstand”. Det vil altså være den helt gale retning, hvis vandløbet blev forringet af en opgravning og imod kommunens egne forpligtel-ser i henhold til Vandrammedirektivet, forklarer Lars Brinch Thygesen.

I Varde Sportsfiskerforening vækker afgørelsen også glæde.

– Det er en fin afgørelse, det er vigtigt, at myndighederne holder sig til de regler, der nu engang er. Vi håber, at der snart også kan komme fri passage ved Alslev Mølle Dambrug, så laks og havørred igen frit kan vandre op til dette stykke af åen. Men i første omgang er vi tilfredse med afgørelsen, da der allerede er en god bestand af selvproducerende bækørreder i denne del af åen, siger Kai Verner Lauridsen.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds klage her.

Læs Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse her.