Nye fiskerireguleringer skal styrke fiskebestandene på Sjælland og Øerne

sjællandsbekendtgørelse_havørred_brakvandsgedde_garnfiskeri.jpg Reglerne for fiskeriet på Sjælland skal revideres. Danmarks Sportsfiskerforbund har blandt andet samlet input fra de sjællandske lystfiskerforeninger for at kunne bidrage med de bedst mulige anbefalinger til gavn for lystfiskeriet på Sjælland. Foto: Andreas Findling-Rottem.

En daglig fangstbegrænsning på havørreder og brakvandsrovfisk for alle fiskeformer, en udvidet fredningstid på de farvede havørreder i saltvand og et forbud mod ørredgarn i havørredens fredningsperiode. Dét, sammen med en række nye, lokale reguleringer og fredningszoner, er Danmarks Sportsfiskerforbunds anbefalinger til de kommende bekendtgørelser, der skal regulere fiskeriet på Sjælland og Øerne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Med jævne mellemrum skal de bekendtgørelser, altså de regler, der regulerer fiskeriet rundt om i Danmark, til revision. Tiden er nu kommet til Sjælland og Øerne, hvor reglerne er fastsat af to bekendtgørelser.

Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund i løbet af det seneste år haft en tæt og konstruktiv dialog og flere møder med Sportsfiskerforbundets medlemsforeninger, men også de øvrige sjællandske foreninger.

– Foreningerne har gjort et stort og vigtigt stykke arbejde, der har ført til, at vi kan overlevere præcise og fagligt funderede anbefalinger for lokalområderne på Sjælland og Øerne. Så der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget i processen, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Anbefalingerne har Danmarks Sportsfiskerforbund nu samlet i et samlet høringssvar til de to Sjællandsbekendtgørelser. Udover ønsker om nye lokale fredningszoner og begrænsninger i garnfiskeriet efter ørred, indeholder høringssvaret også tre overordnede forslag til forvaltningsændringer:

Daglige fangstbegrænsninger på havørreder og brakvandsrovfisk
Sportsfisk som havørreder, brakvandsgedder og brakvandsaborrer er en begrænset ressource. Bestandene påvirkes hurtigt, hvis udtaget af fisk er for stort. Her spiller redskabsfiskeri særligt en rolle, men lystfiskere gør naturligvis også et indhug i bestandene. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler derfor, at man indfører en daglig fangstbegrænsning for alle typer fiskeri for både havørreder og brakvandsrovfisk.

– Hvad angår havørreden, ønsker vi, at der indføres en daglig fangstbegrænsning per fisker på tre styk, som skal gælde alle fiskeriformer. Sammen med den daglige fangstbegrænsning må hver fisker samtidig kun hjemtage én havørred større end 60 cm. Og i nogle fjorde skal ønsker vi, at der endda skal indføres en endnu mere restriktiv fangstbegrænsning. Det vil øge havoverlevelsen markant og gavne de vilde bestande, siger Kaare Manniche Ebert.

brakvandsgedde_nor_fangstbegrænsning.jpg Brakvandsgedderne er flere steder pressede. Derfor vil en fangstbegrænsning være med til at beskytte de sårbare bestande og begrænse garnfiskeriet i brakvandsområderne. Foto: Christian Flinker.

Fiskeriet efter brakvandsrovfisk som gedder og aborrer er over de seneste 10 år blevet mere og mere populært. Samtidig har rekrutteringen af nye individer, altså fiskenes muligheder for at gyde og reproducere sig selv, været begrænset. Det skyldes bl.a. manglende gydeområder. Det arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand ihærdigt på at forbedre. Men der er samtidig et klart behov for at beskytte disse sårbare bestande ved at begrænse hjemtagningen af fisk – og det gælder igen alle fiskeformer.

– En brakvandsgedde eller -aborre, der er fanget i et garn og omsat på fiskeauktion, er ikke i nærheden af at have samme værdi som en stangfanget. Men vi kommer ikke langt ved at regulere erhvervet alene. Vi lystfiskere må også biddrage. Og derfor foreslår vi daglige fangstbegrænsninger og vinduesmål for brakvandsrovfiskene for alle fiskeformer, siger Kaare Manniche Ebert.

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUNDS GENERELLE ANBEFALINGER FOR FISKERIET PÅ SJÆLLAND OG ØERNE

 

  • Forslag 1: For at øge havoverlevelsen generelt foreslår Danmarks Sportsfiskerforbund, at der indføres en daglig fangstbegrænsning per fisker på tre havørreder, som skal gælde alle fiskeriformer. Sammen med den daglige fangstbegrænsning må hver fisker kun hjemtage 1 havørred større end 60 cm. I nogle fjorde skal der kunne indføres en mere restriktiv fangstbegrænsning.

 

  • Forslag 2: Der må maksimalt hjemtages en brakvandsgedde per fisker per dag og der må kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet: 60-80 cm. I nogle områder skal der kunne indføres et forbud mod at hjemtage gedder.

 

  • Forslag 3: Der må maksimalt hjemtages 5 brakvandsaborrer per fisker per dag. Der må kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet: 23-28 cm. I nogle områder skal der kunne indføres en mere restriktiv fangstbegrænsning.

 

  • Forslag 4: Der må maksimalt hjemtages 1 sandart fra brakvand (sydlige del af Roskilde Fjord) per fisker per dag. Der må kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet 50-70 cm

 

  • Forslag 5: Den farvede havørred i saltvand fredes fra den 15. oktober til og med den 28./29. februar.

 

  • Forslag 6: Forbud mod brug af ørredgarn i havørredens fredningsperiode.

For gedderne er der tale om en begrænsning på én hjemtaget gedde per fisker per dag inden for vinduesmålet 60-80 cm. For aborrerne er ønsket en daglig fangstbegrænsning på 5 per dag per fisker indenfor målene 23-28 cm. Og for brakvandssandarten, der kun findes i bunden af Roskilde Fjord, er ønsket én sandart per fisker per dag.

Udvidet fredningstid for farvede havørreder i saltvand 
En meget stor del af de danske havørreders svømmer mod vandløbene i oktober for at formere sig. Og netop i efterårsmånederne praktiseres der i visse områder et målrettet garnfiskeri efter de gydevandrende havørreder. Det gælder bl.a. i fjordene og i andre flaskehalse, som havørreden skal igennem på sin vandring. Derfor ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund en udvidet fredningstid startende fra d. 15. oktober fremfor den nuværende startdato d. 15. november.

– Erfaringer fra Bornholm, hvor man i mange i år har haft en fredningstid på farvede havørreder, der allerede starter d. 15. september, viser, at det har medført en ændring i garnfiskeriet. Det er simpelthen ikke længere muligt at praktisere garnfiskeriet i trækruterne, da man risikerer at få farvede fisk i garnene, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler samtidig, at fredningstiden løber helt frem til d. 28./29. februar fremfor d. 15. januar, for at beskytte de sårbare nedfaldsfisk, der alligevel ikke har stor værdi på spisebordet.

Forbud mod ørredgarn i havørredens fredningsperiode 
Det er en kendsgerning, at succesfuld genudsætning af garnfangede havørreder sjældent er mulig. Derfor mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at det vil være nødvendigt at supplere den udvidede fredningstid med et totalt forbud mod såkaldte ørredgarn.

havørred_garn_sjælland.JPG Fredningstiden for farvede havørreder bør gælde fra d. 15. oktober t.o.m. d. 28./29. februar. Det vil begrænse et målrettet fiskeri med garn efter de gydemodne ørreder. Foto: Andreas Findling-Rottem.

– Vi ønsker, at DTU Aqua fastsætter en definition for ørredgarn, det vil sige højde, flydeevne og maskevidder, så der kan indføres et forbud mod disse typer garn i fredningstiden. På den måde sikrer vi, at der ikke sættes garn, der effektivt går efter havørreder, siger Kaare Manniche Ebert.

Skrubbegarn og andre typer garn, der ikke effektivt fanger havørreder, bør dog stadig være tilladt i fredningstiden.

Vil du læse mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds anbefalinger for Sjælland og Øerne, samt de konkrete anbefalinger for lokalområderne, enkelte vandløb, fjorde og nor, finder du hele høringssvaret her.