Historisk genopretningsprojekt ved Holme Å

Holme Å 3.jpg

Varde Kommune har i fællesskab med Aage V. Jensen Naturfond, Den Danske Naturfond og energiselskabet SE rejst 27,5 mio. kr. til naturgenopretning af Holme Å i Vestjylland. Projektet bliver den største samlede genopretning af ådal og vandløb i 15 år og kan betyde et markant løft af laksefiskeriet i Varde Å-systemet.

PROJEKTET

 

– Naturgenopretningen af Holme Å bliver det største naturgenopretningsprojekt af sin art siden Skjern Å-projektet i starten af dette årtusind.

 

– Det er usædvanligt, at kommuner, virksomheder og fonde finder sammen om finansieringen af naturgenopretningsprojekter.

 

– Holme Å har sit udspring ved byen Bække mellem Billund og Vejen. Herfra løber den 41 kilometer vestpå indtil sammenløbet med Varde Å syd for byen Sig i centrum af Varde Kommune.

 

– Vandet fra Holme Å blev tilbage i 1921 ledt mod Karlsgårde Vandkraftværk gennem en kanal. Driften på kraftværket har været indstillet siden 2012, hvorfor der ikke længere er et formål med at lede vandet væk fra den nederste del af Holme Å.

 

– Det er de sidste 12 kilometer af Holme Å før sammenløbet med Varde Å, der skal genoprettes i åens oprindelige slyngninger. Arbejdet forventes igangsat i 2020.

 

– Der er 75 lodsejere inden for projektområdet. Det er en forudsætning for projektets gennemførsel, at der er velvillighed til tæt samarbejde fra de private lodsejere langs vandløbet.

I snart 100 år har vandet fra det vestjyske vandløb Holme Å været lånt til elproduktion på Karlsgårdeværket. Elproduktionen, der tidligere har haft stor betydning for udviklingen i Vestjylland, er i dag ophørt, og nu er tiden kommet til at give vandet tilbage til vandløbet til glæde for både dyr, planter og alle, der holder af den danske natur. Og er man lakse- eller havørredfisker, bør armene hæves højt over hovedet.

– Holme Å-projektet er et visionært projekt, hvor det er lykkedes at tænke natur, miljø, klima og rekreative muligheder sammen. Der bliver fjernet en stor spærring, åen bliver genslynget på et 12 km langt stræk og naturen i ådalen bliver samtidig sluppet fri. Det vil betyde et markant løft for naturen i hele området omkring Holme Å og så vil det samtidig betyde et endnu bedre fiskeri i hele Varde Å-systemet, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund og medlem af det rådgivende udvalg i Den Danske Naturfond.

Holme Å er gennem tiden blevet reduceret fra en bredde på fem meter til mindre end én meter, i takt med at man har inddraget vandet til elproduktion. Men nu er finansieringen kommet på plads, så arbejdet med naturgenopretningen af åen kan begynde. Helt kort betyder det, at den gamle kanal erstattes med den oprindelige Holme Ås naturlige forløb.

Både å og ådal genetableres
Genopretningen af Holme Å vil blandt andet være med til at sikre et egnet levested for sjældne og truede arter som fisken snæbel og den udrydningstruede flodperlemusling. Ud over disse to arter er formålet med genopretningen også at øge biodiversiteten i hele den vestjyske ådal. Det skal blandt andet ske ved, at ådalens enge og overdrev afgræsses igen.

– Holme Å-projektet er enestående ved, at det udføres med nye innovative tiltag, der skaber den afgørende natursammenhæng mellem å og ådal, og hvor fokus er på biodiversitet og naturoplevelser. Vi har store forventninger til projektet, der ser ud til at nyde bred opbakning fra alle indblandede – ikke mindst de mange lodsejere, siger Anders Skov, direktør for Aage V. Jensen Naturfond.

FINANSIERING

 

De i alt 27,5 mio. kr. i bidrag til naturgenopretningen af Holme Å fordeler sig således:

 

– Varde Kommune: 7,5 mio. kr.

 

– Aage V. Jensen Naturfond: 7,5 mio. kr.

 

– Den Danske Naturfond: 7,5 mio. kr.

 

– Energiselskabet SE: 5 mio. kr.

Et bredt samarbejde banede vejen 
Det har netop været det brede samarbejde mellem flere fonde, energiselskab, lodsejere og kommune der har gjort det historiske genopretningsprojekt muligt, og i Den Danske Naturfond håber man, at det kan inspirere og skabe grobund for lignende projekter rundt om i landet.

– I Den Danske Naturfond arbejder vi aktivt med at skabe synergi og samarbejde omkring natur, vandmiljø og klima. Derfor er vi også glade for at kunne være en del af dette usædvanlige partnerskab mellem kommune, virksomhed og fonde. Vi håber, at det kan inspirere til lignende partnerskaber om naturgenopretning i andre dele af landet, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Fri passage til 30 km vandløb 
Udover de 12 km af Holme Å, der bliver genslynget, vil projektet samtidig medføre fri passage for laks og havørred til yderligere 30 km ureguleret vandløb opstrøms, som udgør vigtige gyde- og opvækstområder, der indtil nu har været umulige for fiskene at nå.

– Spærringer i vores vandløb er en af de væsentligste begrænsninger for at opnå store, sunde bestande af vilde laks og havørreder herhjemme. Vi er derfor også utroligt glade hver eneste gang det lykkes at skabe fri passage i et vandløb. Men særligt glade når det drejer sig om en spærring af den kaliber, som det er tilfældet her ved Karlsgårde. Der skal lyde stor ros til alle de involverede parter, der har fået det til at ske, siger Verner W. Hansen.

Vil du vide mere om de gavnlige effekter af ådalsprojekter som det ved Holme Å? Så læs den sidste udgave af Sportsfiskeren Indblik nedenfor: