Bækørredpotentiale i Pøle Å

2019-04-16 15.20.17.jpg Pøle Å har på flere strækninger et fint fald og gode fysiske forhold.

En fiskeundersøgelse af tre vandløb i Gribskov Kommune viser, at der især i Pøle Å er en stor artsrigdom, men også, at der er et ganske stort potentiale for bækørredbestande i åen. Undersøgelsen kommer med anbefalinger til at udfolde dette potentiale.

Frem til midt i 1950’erne var der store ynglende bestande af ørreder og andre fiskearter i vandløbene i Gribskov Kommune i Nordsjælland, men som så mange andre steder forsvandt de som følge af forurening, regulering, oprensning og overfiskeri.

Siden da er der sket store forbedringer, og der er sat ørredyngel ud mange steder. I de senere år er der kommet yderligere fokus på vandløbenes fiskebestande med indførelsen af det danske fiskeindeks samt Gribskov kommunes medlemskab af Fishing Zealand.

Pøle Å

Pøle Å udspringer syd for Hillerød og løber nordpå langs Gribskov inden den drejer i en blød bue sydpå og har sit udløb i Arresø. Undervejs på den 20 km lange strækning passerer den Strødam Engsø, Solbjerg Engsø og Alsønderup Enge, søer som er anlagt med henblik på at fjerne næringsstoffer.

 

På grund af opstemninger i Frederiksværk har der ikke i historisk tid været direkte forbindelse mellem Pøle Å og Roskilde Fjord.

Overvågningsprogram for vandløbene
Gribskov Kommune har derfor opsat et overvågningsprogram, hvor målet er at få et overblik over status og udvikling hos bestandene af alle fiskearter i udvalgte stationer, som dækker alle vandløb med potentiale for fiskebestande.

Tidligere er Højbro Å-systemet og Esrum Å-systemet blevet undersøgt, og nu er der lavet en tredje undersøgelse, som dækker oplande med udløb i Arresø og herfra til Roskilde Fjord. Dvs. Pøle Å-systemet, Ramløse Å og Annisse Å.

Undersøgelsen er lavet af biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult med praktisk bistand fra sportsfiskere fra Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening.

Gode fysiske forhold, men små ørredbestande
Ved undersøgelsen blev der elfisket på 14 stationer, de 12 i Pøle Å og 1 i henholdsvis Annisse Å og Ramløse Å. 10 af stationerne havde så godt fald og gode fysiske forhold, at de blev vurderet som egnede for ørred, mens der var fire stationer med moderat fald, som muliggjorde bestande af andre arter.

Undersøgelsen viste imidlertid, at der kun var ørredbestande på 5 af de 10 stationer, og der var tale om meget små bestande, som langt fra svarede til det, der forventes ved god økologisk tilstand.

IMGP1479.JPG Pøle Å gennemløber flere søer. Her er det Strødam Engså, hvor man må fiske ved den vestlige bred.

Stor artsrigdom
Særligt på de fire stationer med ringe fald var der mange forskellige fiskearter. I alt blev der fundet 11 arter og på én station var der alene otte arter. Det drejede sig om aborre, brasen, gedde, karusse, løje, nipigget hundestejle, rimte, sandart, skalle, suder og ørred.

Det spiller her en stor rolle, at Pøle Å gennemløber flere søer, der er anlagt med henblik på at fjerne næringsstoffer og at fiskene herfra søger ud i vandløbet for at æde, yngle og overvintre.

Ved Pibe Mølle og den nedre del af Ammendrup Å blev der fundet ekstremt store tætheder af især rimter, aborrer og skaller.

Undersøgelsens anbefalinger
Undersøgelsen anbefaler, at Gribskov fortsætter arbejdet med miljøvenlig vedligeholdelse og at der nogle steder laves restaureringer for at øge vandkvaliteten.

Da der mangler ørreder på flere steder, hvor forholdene ellers tilsiger, at de burde findes, anbefales det, at der sker udsætninger med henblik på at etablere permanente bækørredbestande. Da ørrederne ikke har mulighed for at søge mod havet på grund af opstemningerne i Frederiksværk, vil det være optimalt at udsætningerne sker med afkom af bækørreder frem for afkom af rene havørreder.

Læs hele undersøgelsen.