Forbundet slår alarm: Overset ørredbestand i Stenløse Å

yngel.jpg En lokal lodsejer har gjort Danmarks Sportsfiskerforbund opmærksom på en hidtil overset ørredbestand i Stenløse Å.

Danmarks Sportsfiskerforbund har henvendt sig til Egedal Kommune for at få kommunen til at genoverveje planer om at flytte en strækning af Stenløse Å, efter der er blevet konstateret en ørredbestand og omfattende gydning på strækningen.

Fakta om Stenløse Å

Stenløse Å er en del af Værebro Å-systemet, hvor der hvert år udsættes 1.200 stk. ½ års ørreder, heraf 600 stk. ved Stenløse Renseanlæg.

Desuden er der en mundingsudsætning af 8.000 stk. 1 års smolt i åens munding. Smolten forventes at udvandre til fjorden umiddelbart efter udsætningen.

Egedal Kommunes planer om klimasikring indebærer en flytning af en strækning af Stenløse Å, og det har vakt bekymring hos den lokale lodsejer Stig Bundgaard, som gennem en årrække har konstateret omfattende gydning i åen på den berørte strækning.

Han henvendte sig derfor til Danmarks Sportsfiskerforbund for at få hjælp i sagen, og forbundets biolog Kaare Manniche Ebert har derfor nu henvendt sig til kommunen for at gøre opmærksom på problemstillingen.

Mange gydninger på strækningen
Stig Bundgaard har i perioden fra 2004 til 2017 årligt registreret mellem 36 og 251 gydegravninger, men da DTU Aqua undersøgte bestanden i 2013, fandt man ingen ørreder.

Det kan imidlertid skyldes, at undersøgelsen blev lavet på en strækning længere nedstrøms, så for at få undersøgt, om der skulle være en hidtil overset ørredbestand, kontaktede Danmarks Sportsfiskerforbund biolog Peter Henriksen fra Limno Consult, som er fiskefaglig rådgiver for Fishing Zealand.

Fandt fiskebestand og ynglende isfugle
Peter Henriksen undersøgte derefter strækningen og kunne dokumentere, at der i Stenløse Å på strækningen opstrøms Renseanlægget i Stenløse by findes:

• En høj vandløbskvalitet med gode yngelmuligheder og habitater for ørreder
• En stor gydebestand af havørreder
• En naturlig reproduktion af ørreder
• Mindst 3 aldersklasser af ørreder, hvor tætheden af yngel dog var beskeden i 2018
• Ynglende isfugle (på den danske rødliste over truede arter), hvilket kan være årsagen til små yngeltætheder
• En bestand af grundling

Læs mere i notatet her

Henvendelse til kommunen
Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor henvendt sig til Egedal Kommune og videregivet resultatet af undersøgelsen og samtidig bedt kommunen forholde sig til den nye viden om vandløbet.

Se henvendelsen her

– Vi vil med denne henvendelse gøre jer opmærksom på, at Stenløse Å på undersøgte strækning er et velfungerende vandløb med en sund bestand af ørred, grundling og ynglende isfugl. At isfuglen yngler her, som et af de meget få steder i Nordøstsjælland, understreger konklusionen, skriver biolog Kaare Manniche Ebert i henvendelsen og fortsætter:

– Vi kender også til planerne om at omlægge åen i forsøget på at forebygge mod oversvømmelser i Stenløse. Og at disse planer indeholder en omlægning af strækningen med isfugl og vilde ørreder. Vi vil i den forbindelse gerne høre, hvordan I vil anvende denne nye viden om vandløbet, og hvordan I vil sikre, at der fortsat vil kunne være både isfugl og vilde ørreder i Stenløse Å.

Danmarks Sportsfiskerforbund afventer nu Egedal Kommunes svar på henvendelsen og vil derefter følge op på sagen.