Genslyngning og vådområde ved øvre Lerkenfeld Å

Lerkenfeld-å.jpg

En tre kilometer lang strækning af øvre Lerkenfeld Å er blevet genslynget og bragt tilbage til sit oprindelige forløb.

Siden efteråret har en stor gravemaskine genslynget en tre kilometer lang strækning af den øvre del af Lerkenfeld Å øst for landsbyen Store Binderup. Åen blev udrettet og gravet dybere ned i terrænet for mere end 50 år siden, men nu får den stort set sit oprindelige forløb tilbage takket være gamle, gulnede matrikel- og sognekort. Det genslyngede løb forlænger åen med knap en kilometer og å-bunden hæves samtidig med en halv meter, delvist på grund af udlægning af sten og gydegrus, ligesom grødeskæringen skal reduceres.

Vandspejlet vil derfor kun befinde sig 20-30 cm under engens niveau, sådan at de flade enge vil fungere som et stort vådområde, der oversvømmes ved høj vandføring. Samtidig er tilløb fra grøfter og dræn blevet blokeret, og det vil alt i alt medføre en væsentlig reduktion af tilførslen af kvælstof til Limfjorden.

Det er Rebild Kommune, der har taget initiativ til projektet, mens ingeniørfirmaet Orbicon har stået for undersøgelser – til dels med sparring fra Limfjordsrådet. EU's Landdistriktspulje har betalt 75 %, mens staten bidrager med de sidste 25 %. Kommunen slipper dermed helt for udgifter i forbindelse reetableringen af det smukke, klarvandede vandløb.