Faunapassage ved Åsted mølle

1 spærring ved Åsted Mølle  copy.jpg

I skrivende stund får bjergvandløbet Åsted Å sine lænker låst op. Vandløbet er nemlig ved at blive lagt uden om en 4 meter høj fisketrappe og en gammel Møllesø.  Projektet er blevet til i et godt samarbejde med lodsejere og hensyntagen til den gamle historiske Mølle. Det er vores klare overbevisning, at det er vejen frem, hvis vi skal skabe bedre forhold for bl.a. ørreder som gyder i de små tilløb, skriver René Hylager Carlsen, formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.

Åsted Å er et 12 km langt vandløb beliggende ca.10 km vest for Frederikshavn i Vendsyssel. Åsted å er et ureguleret naturvandløb og efter danske forhold et usædvanligt stærkt fald på gennemsnitligt 3-4 meter pr. km. Vandløbet strømmer til det mere kendte Elling Å, som er et godt havørredvandløb.  

Henning Larsen, Å-mand ved Frederikshavn kommune har filmet projektet for oven med hans lille flyvemaskine. Det er der kommet et par interessante film ud af, som på en nem måde viser spærringen og hvordan området kommer til at se ud i fremtiden. Se mere herunder. 

Videooptagelser af spærringen i marts 2017, se her

Videooptagelser under restaureringsprojektet sidst i juni 2017, se her.  

Hvad går restaureringsprojektet ud på?

Herunder fortæller René Hylager Carlsen, formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn hvad der skal ske med spærringen og Møllesøen samt om alle de ting som skal gå op i en større enhed for at et projekt bliver til virkelighed. 

Der er en fisketrappe med åle pas, men fisketrappen og ålepasset vurderes at være meget svært passable for fisk. Vandløbet flyttes derfor ind i kanten af bakkeskråningen mod nord og der etableres en mindre jordvold ind mod bebyggelsen, for og kunne hæve bundkoten i vandløbet, og derved udjævne styrtet på 4m over en 450m strækning. Af de 450 meter er de 173 meter et nyt omløbsstryg uden om Møllesøen.

Den gamle Møllesø oprenses delvist, således at der bliver et vandspejl på 1000 m2. Vandspejlskoten bevares i nuværende niveau ved at etablere et afgitret vandindtag til søen ved start af omløbsstryget. Derudover bevares den gamle fisketrappe også, og vand fra søen vil løbe igennem trappen og tilbage i vandløbet.

Når fisketrapper skal laves til faunapassager er der altid mange hensyn og tage, både hensyn til lodsejerne, de fysiske og hydrologiske forhold på stedet, fisk og fauna. Vi har igennem de seneste år fået etableret flere faunapassager i stedet for de gamle kammertrapper. Og både ved Åsted mølle, og det tidligere projekt i Bangsbo å ved møllehuset har man valgt og bevare trapperne, og lave omløbsstryg.

2_99.jpg