Her finder du svarene fra de enkelte partier - i rækkefølge fra det største til det mindste parti ved sidste Folketingsvalg.

Vær opmærksom på, at spørgsmålene er stillet på mail uden mulighed for opfølgende spørgsmål.

Vil du vide mere om åer og ådale - samt om effekterne af såkaldt multifunktionel jordfordeling? Så bliv klogere i Sportsfiskeren Indblik #2 nederst på siden eller via linket her.

*Hverken Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne eller Stram Kurs har svaret på de tilsendte spørgsmål inden deadline.

A-cirkel_rgb.jpg

Socialdemokratiet

Ved Christian Rabjerg Madsen (MF), miljøordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Det er helt uforståeligt for os, at ministeren har set bort fra det lokale arbejde i vandrådene. Det er helt afgørende, at vi får gjort en indsats for de danske vandløb – også i lyset af, at kvælstofudledningen til det danske vandmiljø ikke falder som forudsat i regeringens landbrugspakke.

Vi mener, at der er brug for håndfaste tiltag, som kan sikre mindre kvælstof i det danske vandmiljø. Vi kunne godt tænke os nye årlige delmål for kvælstofsindsatsen allerede fra 2020. Vi er også klar til at stille obligatoriske krav til landbruget, hvis ikke de leverer på kvælstofsindsatsen ad frivillighedens vej. Vi kunne også godt tænke os, at der blev nedsat en national styregruppe, der skal sikre at indsatsen forløber planmæssigt på tværs af relevante myndigheder.

Det kan godt være, at der skal en ny vandplanperiode til for at nå EU-målsætningen. For os er det vigtigste, at vi får lavet tiltag, som reelt sikrer, at vi bevæger os i den rigtige retning.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Her ser vi jordfordeling som et meget vigtigt element. Gennem jordfordeling vil vi lade nogle af de lavtliggende landbrugsjorde oversvømme. Samtidig kan jordfordeling give bedre mulighed for, at natur og miljø kan udvikle sig, mens landbruget samtidig kan få samlet deres jorder.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Vi er optagede af at sikre vores vilde fiskebestande, og vi vil gerne se på, hvad der konkret kan gøres i forhold til spærringerne. Det gælder også i forhold til at skabe passage ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen.

V_ikon_RGB.jpg

Venstre

Ved Erling Bonnesen (MF), miljøordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Vandrammedirektivet skal naturligvis fortsat overholdes. Det sker gennem vandplanerne, som laves med års mellemrum. I øjeblikket foregår arbejdet med de såkaldte små vandløb, således at de små vandløb, der har potentiale og hvor det er relevant, skal med i vandplanerne. Også ådale er meget relevant at etablere nogen steder, ligesom dobbeltprofilvandløb er aktuelt, hvor det giver mening.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Mere nedbør skaber udfordringer i både byer, på veje og på marker. Det skal sikres, at vandet kan ledes væk fra både byer, veje og marker. Der er til tider en noget skinger debat på området, men jeg oplever heldigvis, at langt de fleste er med på, at der både kan og skal skabes fornuftige gode løsninger, som tilgodeser både afvandingsinteresserne i samklang med, at der sikres godt vandmiljø, sikres gydepladser og lystfiskerinteresser.

Lystfiskeri, vandmiljø, miljø og erhverv både kan og skal gå hånd i hånd. Nogen steder er det relevant at udtage lavbundsjorder af produktion. Andre steder laves vådområder. Der foretages vandløbsrestaureringer og tilgodeses lystfiskerinteresser med sten de rigtige steder i vandløb.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Der er fjernet spærringer mange steder, og det er godt, når det gøres på en god måde, der passer til de lokale forhold. Det kan være med forskellige tekniske løsninger, så der skabes stryg, hvor fiskene kan komme igennem og nogle steder kombineret med andre løsninger, så flere interesser tilgodeses på en god måde i fornuftige løsninger, så det virker i praksis.

Logo markør RGB.jpg

Enhedslisten

Ved Øjvind Vilsholm (MF), natur- og miljøordfører og Søren Egge Rasmussen (MF), klima- og fødevareordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Vandløbene er fødestuer og børnehaver for en masse fiskearter, så vandløbene skal selvfølgelig ikke være afvandingskanaler for landbruget. Vandløb skal i langt højere grad sættes fri og genoprettes og alle vandløb med naturpotentiale skal med i vandområdeplanerne, så de kan opnå god økologisk tilstand.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Vi skal have genskabt den naturlige hydrologi i ådalene. Det vil ikke bare give rigere natur i vandløbene, det vil også reducere risikoen for oversvømmelser nedstrøms. Enhedslisten vil sikre dette ved at understøtte muligheder for udlægning af landbrugsjorde til natur, så ådalsprojekter lettere kan gennemføres.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Personligt mener vi, at Gudenåen og Storåen skal sættes fri. Det vil skabe stor natur. Mht. Tange Sø mener Enhedslisten, at en ny minister hurtigt bør få lavet en undersøgelse, der afdækker, hvilken løsning der er den bedste for naturen. Vi skal nemlig vælge den løsning, som i størst udstrækning bidrager til, at vi når målsætningerne i vandrammedirektiv, nitratdirektiv og habitatdirektiv.

LAicon_blaa_RGB.png

Liberal Alliance

Ved Carsten Bach (MF), miljø- og klimaordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Den positive udvikling i vandmiljøtilstanden, vi har set gennem de seneste årtier, skal fortsætte og sikres gennem langsigtet planlægning og målsætning i vandplanerne frem mod 2027. Det er vigtigt for både vandmiljø og landbrugserhvervet, at der sikres stabile rammevilkår og langsigtet regulering, så reglerne ikke hele tiden ændres. Det er igen tid til at se vores spildevandsudledninger efter i sømmene, og konklusionerne fra den internationale forskerevaluering skal indarbejdes i et fremtidigt retningsskift.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Af hensyn til både kulturværdier, infrastruktur, boliger, produktionsjord mm. er vi nødt til at sikre os, at den øgede mængde nedbør kan bortledes eller parkeres midlertidigt på steder, hvor den ikke gør skade. Kommunerne og forsyningsselskaberne har en opgave i at sikre fremtiden på det her område.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Der skal sikres bedre passageforhold generelt i vore vandløb, specielt de steder hvor der er kulturbetingede spærringer. Det er en lokal beslutning, om de spærringer skal fjernes i fremtiden.

aalogo_groencirkel.png (1)

Alternativet

Ved Christian Poll, miljø- og naturordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

De danske vandløb er naturens blodårer, og mange mindre vandløb er gydeområder for livet i større nedstrøms vandløb. Derfor skal vi som udgangspunkt bibeholde alle vandløb i de nuværende vandområdeplaner i de fremtidige. Der kan være behov for justeringer, hvor visse strækninger inddrages eller udtages, men der bør ikke sættes mål for udtagning af vandløb – tvært imod. Derefter skal vandløbene målsættes, overvåges og sikres en udvikling hen mod god økologisk tilstand. Det vil betyde både fysiske forbedringer af vandløbene og lavere udledninger af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til alle vandløb.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Alle kommuner bør arbejde systematisk med klimatilpasning, og datagrundlaget for dette bør styrkes. Stigende nedbør vil medføre oversvømmelser, og megen af den landbrugsjord, der oversvømmes vil netop være egnet til udtagning af landbrugsdrift og omdannelse til natur eller til at blive omdannet til permanent græsning med lavt græsningstryk. Herved skabes både en positiv klimaeffekt i landbruget, der skabes mere lysåben natur og landbruget vil kunne fokusere den mere intensive drift på tørre jorder. Hvis disse arealer tages ud af drift, kan man fjerne dræn og lade større arealer oversvømme som en del af klimatilpasningen, hvorved kulstof bindes, vanddynamikken genoprettes og arealerne fungere som bufferzoner for nedstrøms byer og andre fælles værdier.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Alternativet har ikke så specifikke politikker, at vi kan anvise virkemidler til dette. Men vi lytter gerne og ser, hvad vi politisk kan gøre for at forbedre forholdene for mere vild natur.

radikale.png

Radikale Venstre

Ved Andreas Steenberg (MF), landdistriktsordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Regeringen har valgt at give los for udledningen fra landbruget, og de tiltag, der skulle styrke vandmiljøet har ikke haft nævneværdig effekt. Endnu i al fald. Der er et stort oprydningsarbejde at gøre, men vi er klar!

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

I Radikale synes vi, at det var fantastisk, da Naturfredningsforeningen og Landbrug og Fødevarer sammen opfordrede Folketinget til at begynde jordfordeling og jordopkøb. Det er allerede vores politik. Mange områder giver ikke mening at dyrke, fordi de f.eks. er oversvømmede tit. Derfor ville det være klogt at opkøbe den jord og lave det til natur/vådområder/vandløb.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Radikale vil gerne være med til at lave naturgenopretning – også de to steder. Omkring Tange Sø ved vi, at der er diskussion om at lave noget, der både bevarer søen og sikrer gennemløb. Det kunne være et kompromis.

SF_logo.jpg

Socialistisk Folkeparti

Ved Trine Torp (MF), miljø- og fiskeriordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

SF er ikke med i Landbrugspakken, men er fortaler for den målrettede regulering. Et helt grundlæggende virkemiddel i den målrettede regulering er udtag af jorde som lækker kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Ådalene skal i de kommende år, også efter 2027, i stigende grad tilbageføres til natur, våde enge, høslet, græsning og åerne skal, hvor muligt, have deres naturlige forløb tilbage. God økologisk og kemisk tilstand er ét miljømål, men ådalene kan også bidrage til at nå klimamål og naturmål, og vil samtidigt bidrage til klimatilpasning, når åerne bliver længere og kan oversvømme enge. Samtidigt vil landmænd kunne ’slippe af med’ produktionsjord, som bliver stadig ringere på grund af iltning og tunge arbejdsmaskiner.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Se svar til spørgsmål 1.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

SF mener, at alle spærringer bør fjernes. Vi har dog hidtil haft det synspunkt, at et langt omløbsstryg ved Tangeværket er den bedste løsning. SF er parat til at tage dette synspunkt op til revision i forbindelse med den indsats, der nævnes i svaret på spørgsmål 1.

Logo_High_Centreret_RacingGreen_RGB.PNG

Det Konservative Folkeparti

Ved Mette Abildgaard (MF), miljø- og klimaordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Vi ønsker at fastholde det overordnede ambitionsniveau i vandrammedirektivet. Men regeringen har også anerkendt, at det bliver meget svært at sikre, at alle vandområder har opnået målopfyldelse for alle kvalitetselementer i 2027. Ingen af medlemslandene er nået i mål endnu – og derfor må vi indgå i en dialog igennem kommissionen om, hvordan vi når i mål med udgangspunkt i realiteterne. I forhold til vandløbene så fremgår det af arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som regeringen har sendt i høring frem mod juni.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Det gør vi først og fremmest ved at sikre, at den å-nære landbrugsjord er rustet til de ekstra mængder nedbør – det kræver forbedret afdræning. Og vi går meget gerne i dialog om, hvordan vi fremadrettet kan indrette dette område bedre.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

For os handler det om at sikre, at der bliver fjernet flere spærringer. For at vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv, er der siden 2013 i alt blevet givet tilskud til fjernelse af mere end 600 spærringer og tilskud til restaurering af mere end 380 km vandløb. Vi ønsker at forsætte ud af den vej, så vi får en stærk og rig natur.

nyeborgerlige.png

Nye Borgerlige

Ved Klaus Kroll, opstillet i Fyns Storkreds

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Danmark har overimplementeret vandrammedirektivet og taget for mange vandløb med i planen. En gravet afvandingsgrøft er i sagens natur ikke en naturlig skabt å eller vandløb. Vandløbenes kvalitet skal ses i helhedsbetragtning, hvor udvaskning nedbringes gennem en faglig korrekt måling af landbruget, så de gode jorde kan dyrkes optimalt og marginaljorde kan tages ud af drift og omlægges til energiafgrøder eller vild natur.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

En del af jordene med hyppig oversvømmelse kan med fordel tages ud og placeres i kategorien marginaljord. Klimasikringerne vil koste samfundet et anseeligt milliardbeløb over de næste mange år, hvilket bliver en stor men nødvendig opgave for staten.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

NyeBorgerlige vil aflevere en bedre natur til vores børn, end vi overtog. Det betyder også, at vi gerne ser en øget vild bestand af laks, ørred og andre arter i den danske natur. Ved både Holstebro og Tangeværket bør det være muligt at etablere trapper, for statslige midler, så der etableres passage.

klaus_riskjaer_pedersen.jpg (1)

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Ved Mogens Birkelund, klima- og energiordfører

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Det er vigtigt, at de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand. Der pågår allerede et stort arbejde med at fjerne spærringer, genslynge vandløb, etablere okkerensningsanlæg mm.. I Vandområdeplanerne er problemerne identificeret, der er etableret en tilskudsordning som kan finansiere arbejdet. Der er tale om fortidens synder, der rettes op nu og arbejdet går heldigvis den rigtige vej, men desværre er tempoet langsomeligt, og indsatsen er derfor bagefter i forhold til målsætningerne.

KRP har som vision, at Danmark lever op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand. KRP ønsker derfor at underkaste den eksisterende tilskudsordning til vandløbsrestaurering et servicetjek med henblik på om den kan forbedres således at tempoet øges, eller der kan etableres en mere smidig national tilskudsordning til erstatning.

KRP ønsker ikke, at der tages flere vandløb ud af planerne. KRP ønsker, at indsatserne i stor grad baseres på indspil fra vandrådene, der nedsættes i forbindelse med udarbejdelsen af næste generation af vandområdeplaner 2021-2027.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Mere nedbør kombineret med, at mange af de vandløbsnære dyrkede jorde har sat sig på grund af afvanding og dyrkning, gør dyrkningen svær på vandløbsnære jorde. Samtidigt gør de effektive drænsystemer, og udrettede oprensede vandløb, at vandet transporteres meget hurtigt nedstrøms til det møder opstemninger, eksempelvis ved byer med indsnævrede vandløb under broer eller ved udløb i fjorde eller havet. Vandet fører derfor ofte til oversvømninger i byer ved udmundinger.

Ved at sænke transporttiden fra vandoplandene gennem de små bække til de større åer og til slut udmundinger kan problemet med oversvømmelser af byerne afhjælpes. Det kræver så til gengæld, at landmændene må tåle, at deres vandløbdsnære jorde bliver vådere, og deres dyrkningsvilkår forringet.

KRP har i forbindelse med vores klimaudspil beskrevet en model, hvor landmænd kan omlægge deres dyre lån til billigere statsgaranterede lån mod etablering af varige tiltag, der kan komme naturen, klimaet eller miljøet til gode. Det vil her være en mulighed, at landmænd med vandløbsnære jorde eks. opgiver dyrkningen og evt. lader deres dræn løbe åbent på de sidste meter mod vandløbet. På den måde vil de vandløbsnære jorde også kunne fungere som rensningsanlæg for kvælstof.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Selvproducerende vilde fiskebestande er vigtige både i forhold til vores nationale og internationale forpligtigelser, af hensyn til indtægter fra lystfiskerturister og af hensyn til de mange lystfiskere, der nyder deres hobby. KRP glæder sig derfor over, at der gennem de seneste 10-15 år er sket så markante fremskridt for særligt laks i de vestjyske åer, at lystfiskere fra hele Europa nu flokkes ved særligt Skjern å, Varde å og Storåen. Flere steder skyldes den store fremgang dog primært de lokale lystfiskerforeningers store indsats med opfiskning af moderfisk, opdræt af yngel og udsætning af ungfisk. Det er nu tid til at tage de sidste afgørende skridt mod at fiskebestandene kan gøres selvreproducerende.

KRP anser frie vandløb uden spærringer som en afgørende faktor for at skabe selvproducerende vilde fiskebestande. KRP ønsker derfor at styrke indsatsen for at fjerne spærringer i vandløb, der bremser vandrefiskene i at kunne reproducere sig selv. KRP har allerede i sit naturudspil nævnt reetablering af Gudenåen ved Tange Sø, som et pejlemærke, der skal arbejdes for i forbindelse med afsættelse af en natur. En fri, genoprettet Gudenå vil ikke kun for de vandrende fisk være helt uden sidestykke i Danmark med hensyn til natur. En fri, genoprettet Gudenå vil blive et nationalt naturklenodie. Det er tid til at slippe Gudenåen fri.

Vil du vide mere om åer og ådale - samt om effekterne af såkaldt multifunktionel jordfordeling? Så bliv klogere i Sportsfiskeren Indblik #2 lige herunder:

Fisk