Nye regler for fiskeri i Skjern Å-systemet

DSCF1214.jpg Efter endnu et rekordår ved Skjern Å er der netop indført en række stramninger af reglerne for at beskytte laks og havørred yderligere. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Maksimum to laks per dag, faste regler for krogstørrelser og obligatorisk fiskestop ved høje vandtemperaturer. Det er nogle af de nye regler, som venter lystfiskerne ved Skjern Å i den kommende sæson.

På årets repræsentantskabsmøde i Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) blev det besluttet at indføre regler for personlig fangst. Det fremgår på Lystfiskerforeningen af 1926’s hjemmeside. Reglerne skal yderligere skåne laks og havørreder under catch and release-fiskeri. 

Fangstbegrænsninger
De nye regler betyder, at hver fisker fra næste år højst må fange og genudsætte to laks per dag – og højst 15 laks per år. Reglerne afløser tidligere anbefalinger om, at der maksimalt må fanges og genudsættes to laks per dag og ti laks om året. Lystfiskerne får således i forhold til tidligere anbefalinger en ekstra kvote på fem laks årligt.

Der er mulighed for sanktionering, såfremt nogen vælger ikke at følge reglerne. Baggrunden for reglerne er videnskabelige undersøgelser, anbefalinger fra DTU, samt et hensyn til at laksen er fredet i Danmark.

Regler for krogstørrelser strammes
Det har vist sig, at store kroge skader fiskene mere end mindre kroge. For at skåne laksen under fiskeriet, har Skjern Å Sammenslutningen strammet reglerne for størrelsen på forskellige krogtyper. Det betyder, at det kun vil være tilladt at fiske med trekroge i størrelse 8 eller mindre med et kroggab på maksimalt 7 millimeter, dobbeltkroge i størrelse 10 eller mindre med et kroggab på maksimalt 7 mm samt enkeltkroge i størrelse 2 eller mindre med et kroggab på maksimalt 10 mm eller mindre. Alle krogtyper skal fortsat være uden modhager.

Mange ulovligheder i 2018
De mange laks i Skjern Å har budt på mange nye åfiskere, men desværre også mange ulovligheder. Der er blevet hjemtaget laks i strid med reglerne, fisket med modhager på krogene, og der er blevet fisket opstrøms.

I 2018 er der afsløret og udelukket 11 personer. Ti af disse sager har medført bøder fra Fiskeristyrelsen. Det er utilfredsstillende, at så mange fiskere ikke overholder reglerne. Derfor arbejdes der på, at man kan miste retten til alt fiskeri i en længere periode, hvis man modtager en bøde fra Fiskeristyrelsen, fortæller Bo Nielsen fra kontroludvalget.

DSCF1210.jpg
Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Fiskeri ved kritiske vandtemperaturer forbydes
Sommeren bød på tørke og varme, der ikke tidligere er set i Danmark. Nogle foreninger indførte fiskestop i en periode for at skåne fiskene – mens andre forsatte fiskeriet. På repræsentantskabsmødet blev SÅS som konsekvens bemyndiget til at foretage en samlet lukning af Skjern Å-systemet, når vandtemperaturen overstiger de kritiske 18 grader. Samtidig arbejder DTU på retningslinjer for alle danske vandløb.

Prisen på laksetegnet stiger
Laksetegnet vil næste år stige i pris fra 100 til 150 kr. Pengene er øremærket vandløbsrestaurering, ekstra udsætninger, mærkning af fisk samt regulering af skarver. Lystfiskerne ved åen bakker op om en samlet, stærk vandløbspleje. Vandplejeudvalget lægger derfor op til at etablere en række vandløbsprojekter og gydebanker blandt andet i Karstoft Å - hvor fiskene snart vil få adgang til 85 kilometer nyt gydevand - men også i mindre tilløb som Brande Å, Tranholm Bæk, Rødding Å og Sønder Bæk.

Laksens Hus giver underskud
Turistprojektet ”Laksens Hus”, der har Danmarks Center for Vildlaks som tovholder, har haft 3.300 besøgende, men projektet løber ikke rundt og kommer ud af 2018 med et stort underskud. Det er pt. uvist, om Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat vil sikre driften af projektet.

Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse udvides
For at styrke Skjern Å Sammenslutningen blev bestyrelsen på repræsentantskabsmødet udvidet, så den nu består af otte lystfiskerrepræsentanter og fire lodsejerrepræsentanter. Lystfiskerrepræsentanterne har én stemme hver, mens lodsejerrepræsentanterne har to.

Den nyvalgte bestyrelse består af lodsejerne Ole Knudsen, Ib Karstensen, Finn Hansen og Verner Thomsen. Lystfiskerne repræsenteres af Jan Møller Jensen, Søren Larsen, Aage Martinsen, Bo Nielsen, Torben Thinggaard, Per K. Pedersen, Jesper Ottosen og Svend Erik Øgendahl.

Samtidig fortsætter det tidligere regelsæt for fiskeri uændret, og dermed er reglerne for lakse- og havørredfiskeri i Skjern Å systemet de skrappeste i Europa. Varde Å Sammenslutningen arbejder i øvrigt også på et forslag til stramninger af reglerne, som forventes at komme til afstemning ved et kommende repræsentantskabsmøde.