Ørreder i fremgang – men få stallinger

stalling.jpg Der er desværre en del år siden, at fangster som denne var normale omkring Vilholt.

Siden nedrivningen af opstemningen ved Vilholt Mølle er der hvert år elfisket på strækningerne ved og opstrøms den gamle opstemning. Således også i år, hvor der for 11. gang blev foretaget bestandsanalyser.

Efter at der blev skabt fri passage, er produktionen af ørredyngel steget markant, både opstrøms ved Voervadsbro og ved Vilholt-stryget, der ligger nedstrøms møllen.

Fjernelsen af dæmningen har været en ubetinget succes, både op- og nedstrøms Vilholt Mølle. I dag er der typisk 4-8 stk. ørredyngel pr. meter vandløb, og nogle år er der helt op 12-15 stk. pr. meter. Hvert år har Gudenåen på strækningerne ved Voervadsbro og Vilholt levet op til de skrappeste krav i statens vandområdeplaner, som definerer, at et ørredvandløb har en ”høj økologisk tilstand”, når der er en naturlig produktion af yngel fra gydning på 2,5 stk. ørredyngel pr. meter vandløb.

Desværre er stallingen i den samme periode gået tilbage. Resultatet fra årets undersøgelse viser, at stalling-bestanden i Gudenåen ved Voervadsbro og Vilholt Mølle er blevet mindre, og at tætheden af stallinger nu er på samme lave niveau som efter de hårde vintre i 2009 og 2010, hvor der var is på søer og langs kyster, og der blev observeret mange fødesøgende skarver langs vandløb. Samme resultat viste sig ved en anden undersøgelse længere opstrøms i Gudenåen ved Tørring.