Beskyt de små vandløb

Publiceret den 14.12.2015 - 10:11

Med kampagnen ’Beskyt de små vandløb’ retter Danmarks Sportsfiskerforbund fokus mod de små vandløbs store værdi for naturen og for samfundet.

I efteråret 2015 forsøgte regeringen at fjerne beskyttelsen og indsatsen for mange tusind kilometer vandløb. Dengang stod vi lystfiskere fast og sikrede, at 10.000 km små vandløb forblev i vandområdeplanerne - læs mere om det her. Nu, i efteråret 2016, prøver regeringen igen at forringe de næste fem års vandløbsindsats, men Danmarks Sportsfiskerforbund tager igen kampen op for at sikre en rig natur, et rent miljø og flere vilde fisk til de kommende generationer.

Efteråret 2016

Nyt lovforslag: Vandløb skal revurderes og eventuelt fjernes fra vandområdeplanerne

Netop nu (red., november og december 2016) behandler Folketinget et nyt lovforslag, L34, fremsat af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Lovforslaget skal danne grundlag for nedsættelsen af vandrådene. I forliget om landbrugspakken blev det vedtaget, at vandrådene sammen med kommunerne skal gennemgå alle de små vandløb med henblik på at revurdere hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne 2016-2021. Denne revurdering skal ske ud fra opdaterede faglige kriterier, der vil blive udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Danmarks Sportsfiskerforbund frygter, at der i denne proces er en stor risiko for, at mange kilometer små vandløb vil blive taget ud af vandområdeplanerne!

Derfor stiller Danmarks Sportsfiskerforbund sig kritisk over for lovforslaget. I både høringssvar (jun. 16, nov. 16), et foretræde for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg og senest et debatindlæg på Altinget, har Forbundet forsøgt at påvirke den politiske beslutningsproces og være med til at sikre, at de små vandløb forbliver i vandområdeplanerne. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds har særligt lagt vægt på, at det skal være muligt for vandrådene at udpege ’glemte’ vandløb med naturmæssig værdi og føre dem ind under vandområdeplanerne. Det er essentielt, at vandrådene har denne mulighed for at tilføje nye vandløb – og altså ikke kun fjerne vandløb – for at sikre at vandmiljøindsatsen ikke forringes.

Efteråret 2015

Flere tusind km små vandløb risikerede at miste vandområdeplaners naturbeskyttelse

I efteråret 2015 lagde regeringen op til at fjerne mindst 6.000 km små vandløb med stor naturværdi fra forslaget til vandområdeplaner for perioden 2015-2021. Det blev dog i første omgang afværget i det forlig om en Fødevare- og landbrugspakke, der blev indgået i december 2015. Samlet set vil 19.000 km vandløb, hvoraf de 10.000 km er små vandløb, derfor indtil videre fortsat være omfattet af vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 og dermed beholde vandområdeplanernes naturbeskyttelse.  

Frem til 2017 skal der imidlertid foretages en revurdering af de 10.000 km små vandløb. Dette kan medføre, at flere tusind km små vandløb af høj naturværdi alligevel bliver fjernet fra vandområdeplanerne og dermed ikke længere vil være omfattede af miljømålet om god økologisk tilstand og vandområdeplanernes beskyttelse mod forringelse af tilstanden.

Dertil kommer, at mindst 8.000 km små vandløb med stor naturværdi eller stort naturmæssigt potentiale slet ikke er medtaget i de 19.000 km vandløb, der indgår i forslaget til vandområdeplaner for perioden 2015-2021.

Regeringen ville ændre vandløbsloven og tage vandløb ud af naturbeskyttelseslovens §3 

Samtidigt bebudede den forhenværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, at vandløbsloven skulle ændres, så vandløb primært skulle sikre afvanding. Planen fremgik af et fælles beslutningsforslag, som partierne i blå blok fremsatte i foråret 2015. Der blev blandt andet lagt op til at tage vandløbene ud af naturbeskyttelseslovens §3 med henblik på, at der kunne foretages reguleringer og hårdhændet vedligeholdelse af vandløbene.

Danmarks Sportsfiskerforbund var dybt bekymret for de alvorlige konsekvenser, det ville kunne få for naturtilstanden i de danske vandløb, hvis regeringen gennemførte sine planer. Efter politisk modstand valgte regeringen dog at forkaste forslaget.  

Det sker, hvis mange tusind km vandløb mister deres naturbeskyttelse:

 • Den manglende naturindsats og beskyttelse af mange små vandløb vil forringe både vandkvaliteten, fiskebestandene og mangfoldigheden af smådyr i de berørte vandløb. Det vil i særlig grad ødelægge selve livsgrundlaget for de danske ørredbestande.
 • Danske lystfiskeres kæmpestore frivillige arbejde med fiskepleje og vandløbsrestaureringer gennem årtier vil blive sat over styr.
 • Forringelse af fiskebestandene vil på sigt være en dårlig forretning for Danmark. Lystfiskeriet omsætter årligt for knap 3 mia. kroner, der genererer 2.500 arbejdspladser og bidrager med omkring 560 mio. kroner til den danske statskasse (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Beskyttelsen og naturindsatsen i de små danske vandløb er hjerteblod for Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sætte beskyttelsen af de små vandløb på dagsordenen både blandt politikerne og i forhold til danskerne i det hele taget.

Vi har blandt andet arbejdet med følgende initiativer:

 • Møde med Miljø- og Fødevareministeren
 • Foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
 • Kontakter til en række folketingsmedlemmer
 • Kontakter til lokalpolitikere
 • Kontakter til andre interesseorganisationer
 • Et tæt samarbejde med andre grønne organisationer
 • Fælles annoncekampagne sammen med andre grønne organisationer
 • Fælles filmprojekt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF Verdensnaturfonden
 • Pressekontakter, pressemeddelelser, debatindlæg mv.


Følg med i vores indsats her:

Det kan DU gøre: